W budżecie gminy Brwinów na 2015 rok zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie ponad 95 mln zł, z czego niemal 36 mln zł to wydatki na oświatę: utrzymanie istniejących szkół i przedszkoli, dokończenie budowy gimnazjum w Otrębusach i początek budowy hali sportowej przy brwinowskiej Jedynce. Łącznie na wszystkie inwestycje (wśród których na pierwszym miejscu są drogi) przeznaczono niemal 25 mln zł.


Praca nad przygotowanym przez Burmistrza Gminy Brwinów projektem budżetu na 2015 r. była jednym z pierwszych zadań Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji. Radni szczegółowo omawiali  projekt podczas przedświątecznych spotkań w stałych komisjach. Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie. Tuż po Świętach Bożego Narodzenia, w sobotę 27 grudnia 2014 r. odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Brwinowie, w porządku której umieszczono zarówno przyjęcie budżetu na 2015 rok, jak również uchwalenie „Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2015-2023”. Projekty tych dokumentów zostały wcześniej przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, instytucji nadzorującej prawidłowość polityki finansowej samorządów. RIO wydało na ich temat pozytywną opinię.

W uchwalonym budżecie gminy Brwinów zaplanowano dochody w kwocie 90.498.334,37 zł. Wydatki to 95.184.668,97 zł. Deficyt jest na bezpiecznym poziomie, a poza tym można się spodziewać w ciągu roku korekt budżetu m.in. o kolejne pozyskiwane dotacje celowe.

 

Największa część wydatków przeznaczona jest na oświatę: kwota niemal 36 mln zł przeznaczona jest zarówno na prowadzenie istniejących szkół i przedszkoli (pensje pracowników, utrzymanie budynków itd.), jak też działania inwestycyjne. Dokończenie budowy gimnazjum w Otrębusach kosztować będzie 4,3 mln zł, a na budowę sali gimnastycznej przy ZS nr 1 w Brwinowie gmina planuje wydać w 2015 r. kwotę 1,9 mln zł. W budżecie ujęte są też środki na modernizację istniejących placówek: 300 tys. zł służyć będzie przede wszystkim pracom związanym z przystosowaniem opróżnionych przez gimnazjalistów sal lekcyjnych w Otrębusach do potrzeb najmłodszych uczniów, ale także pracom związanym z poprawą wentylacji w bloku kuchennym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie.
 

Gmina Brwinów przeznaczy na inwestycje drogowe oraz bieżące utrzymanie dróg ponad 14,5 mln zł. Wśród większych pozycji w budżecie są też wydatki na gospodarkę komunalną w kwocie ponad 10 mln zł (przeznaczone m.in. na sprzątanie gminy, utrzymanie zieleni, oświetlenie, funkcjonowanie systemu odbioru odpadów), administrację publiczną – 9,4 mln zł i opiekę społeczną – 7,8 mln zł. Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie otrzyma na swoją działalność dotację w kwocie niemal 1,2 mln zł, a Biblioteka Publiczna w Brwinowie – 530 tys. zł.
 
Mieszkańców najbardziej interesują inwestycje, a tych – podobnie jak w ubiegłych latach – będzie sporo. Po zakończeniu w wielu miejscach gminy prac związanych z budową wodociągów i kanalizacji nadeszła pora na modernizację dróg. W pierwszej kolejności wykonywane będą te, które pełnią rolę dróg zbiorczych. Kontynuowana też będzie budowa ścieżek rowerowych. W planach inwestycyjnych na 2015 są m.in.:

 • przebudowa ciągu ulic: Wiejska, Przejazdowa, Bukowa i Łosia w Otrębusach oraz Lilpopa i Zamkowa w Brwinowie
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego do Parzniewa
 • przebudowa ul. Żwirowej w Brwinowie, od ul. Sportowej do granicy miasta
 • przebudowa „osiedlowego odcinka” ul. Sochaczewskiej oraz ul. 11 Listopada
 • przebudowa ul. Zgoda i Armii Krajowej (po zamknięciu stanu surowego na budowie prowadzonej na Księżopolu przez dewelopera)
 • budowa drogi dojazdowej - ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna
 • budowa obwodnicy miejscowości Moszna (I etap)
 • opracowanie dokumentacji przebudowy kolejnych dróg, m.in. ul. Borkowej i Konopnickiej oraz Mickiewicza i Żurawiej w Brwinowie oraz ul. Piaseckiego, Malinowej i Świerkowej w Otrębusach

 
W planach na 2015 rok znalazły się także inwestycje, które będą realizowane przez gminę Brwinów w ramach udzielania pomocy rzeczowej dla województwa i powiatu.
Współpraca dotycząca dróg wojewódzkich to m.in.:

 • budowa ciągu pieszo-rowerowego z Czubina do Rokitna
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Biskupickiej od posesji nr 57 do A2 oraz przebudowa skrzyżowania ul. Biskupickiej i Glinianej, a także opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu wzdłuż całej ul. Biskupickiej
 • aktualizacja dokumentacji przebudowy ul. Pszczelińskiej

Współpraca dotycząca dróg powiatowych:

 • przekazanie dotacji na przebudowę drogi Moszna-Domaniew
 • budowa chodnika wzdłuż ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie (od ul. Szkolnej do ul. Leśnej)
 • opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Piłsudskiego w Brwinowie.

 
Drugą pozycję, tuż po wydatkach na drogi i chodniki, zajmują przedstawione powyżej inwestycje oświatowe. Gimnazjaliści w Otrębusach mają rozpocząć nowy rok szkolny w osobnym budynku. Rozpocznie się też kolejna inwestycja kubaturowa: budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie. Przy okazji zostanie też przebudowany funkcjonujący od prawie 10 lat budynek gimnazjum, gdzie do tej pory występowały problemy z brakiem toalet oraz szklanym dachem, który w zależności od pory roku – nadmiernie nagrzewał lub oziębiał pomieszczenia tej części szkoły.
 
Pozostałe inwestycje to m.in.:

 • rewitalizacja dworku Zagroda w Brwinowie
 • zakup samochodów dla OSP w Mosznie oraz Straży Miejskiej w Brwinowie
 • budowa oświetlenia w różnych miejscach gminy
 • budowa wodociągów w różnych miejscach gminy
 • wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Brwinów i Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie
 • rozbudowa monitoringu wizyjnego

 
W poprzednich latach budowa kanalizacji prowadzona była na dużą skalę w Brwinowie, Otrębusach, Kaniach, Parzniewie, Domaniewie, Domaniewku i Mosznie. Na taką inwestycję czekają też mieszkańcy południowych sołectw. Sieć kanalizacyjna dotrze tam od strony Owczarni. Na pierwszy etap budowy w 2015 r. gmina Brwinów planuje przeznaczyć 1,7 mln zł.
 
Budżet został uchwalony w niemal niezmienionym kształcie. Komisja inwestycji i finansów rekomendowała uwzględnienie jednej zmiany, dotyczącej projektowania przebudowy ul. Wiktorskiej w Brwinowie, ale ostatecznie ta poprawka została wycofana. Komisja kultury, oświaty i sportu zwróciła się o zwiększenie środków dla klubów sportowych, na co burmistrz Arkadiusz Kosiński odpowiedział zwiększeniem dotacji do kwoty 252 tys. zł. Komisja rolnictwa, środowiska i ładu przestrzennego wskazywała na konieczność uwzględnienia w przyszłości środków na likwidację azbestu.
W głosowaniu nad podjęciem uchwały budżetowej wzięło udział 20 radnych: szesnastu poparło projekt, czterech wstrzymało się od głosu. Burmistrz Arkadiusz Kosiński podziękował radnym za współpracę i uchwalenie budżetu na 2015 rok, a skarbnikowi gminy Brwinów – Elżbiecie Dolocie – za ogromny wkład pracy wniesiony w przygotowanie projektu.