Kłopoty z dotarciem pod właściwy adres spowodowane przez brak oznakowania posesji utrudniają pracę m.in. służb ratunkowych, firm kurierskich i odbierających śmieci. Właściciele posesji powinni zadbać o ich oznakowanie w widocznym miejscu.

O obowiązku zawieszenia tabliczki z numerem porządkowym na ścianie frontowej budynku mówi Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jeśli budynek znajduje się dalej od drogi, powinna ona zostać umieszczona na ogrodzeniu. Na tabliczce podaje się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez nadanych nazw ulic – nazwę miejscowości.

Brak tabliczki z numerem nieruchomości został opisany w Kodeksie wykroczeń art. 64 (Dz.U. z 2010 r. Nr 46 poz. 275):

§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

 
Właściwe oznakowanie posesji jest ważne m.in. dla służb ratunkowych - np. pogotowia ratunkowego poszukującego miejsca, gdzie czeka osoba potrzebująca pomocy. Ułatwia też pracę kurierów, którzy chcą dostarczyć przesyłkę pod właściwy adres, oraz dla firm śmieciowych, które otrzymują z Referatu Gospodarki Komunalnej wykaz posesji, sprzed których w wyznaczonych terminach odbierane są odpady komunalne.