Osoby ogrzewające domy i mieszkania gazem mogą już pobrać wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Trzeba pamiętać, że źródło ciepła musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynku i trzeba spełnić kryterium dochodowe.

W styczniu 2023 r. podatek VAT za gaz powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23%. Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu weszła w życie 21 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687). Na jej podstawie zwrot pobranego podatku VAT dotyczy osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe.

Do refundacji podatku VAT jest uprawniony odbiorca paliw gazowych w gospodarstwach domowych, zarówno jednoosobowym, jak i wieloosobowym, który:

1) wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

     Przez paliwa gazowe rozumie się: gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz gaz propan-butan lub inny rodzaj gazu palnego, dostarczany za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia.

     Gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

2) jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych  nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ww. ustawy nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

      Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 1. a) od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
 2. od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

 

3) jest osobą, która opłaci fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (art. 18 ustawy refundacyjnej 2023). Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.

      O przyznanie refundacji można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury

      VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 1.01–31.12.2023 r.

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną – osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),

albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Wnioski o refundację można składać od 16 stycznia 2023 r.:

 • elektronicznie – wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego przesłany jako załącznik przy wykorzystaniu platformy ePUAP pod adres Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej: /07rd8k0dl2/skrytka

WNIOSEK należy podpisać. UWAGA: nie wolno wykorzystywać profilu zaufanego do przesyłania cudzego wniosku.

 • papierowo – w Środowiskowym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brwinowie przy ul. Kościuszki 4a w Punkcie Informacyjnym.

Informacje można uzyskać telefonicznie pod nr. 22 729 54 44.

O zwrot VAT można się ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za gaz w nowym roku. Wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, nie później niż do 29.02.2024 r.
Od 1 marca 2024 r. wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających jego złożenie.

 

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 1. umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
 2. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 3. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę,
 4. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  – oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego).

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT zostanie przesłana do wnioskodawcy elektronicznie (o ile zostanie wskazany adres poczty elektronicznej). Informację będzie można również odebrać osobiście. W przypadku odmowy przyznania zwrotu, uchylenia lub zmiany wysokości refundacji podatku VAT albo rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranej refundacji, będzie wymagana decyzja urzędu. Od wydanej decyzji nie przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia.