Jesienią 2022 r. roku zostały zakończone kolejne inwestycje wodno-kanalizacyjne prowadzone na terenie Owczarni. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwoleń na użytkowanie kanalizacji sanitarnej.

Budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Owczarni zakończyła się w październiku 2022 r. Całkowita wartość inwestycji realizowanej w okresie 2021–2022 r. wyniosła 3 701 956,36 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano kwotę 2 310 956,36 zł. W ramach tego zadania wybudowano ok. 2 800 m kanałów grawitacyjnych, ok. 750 m odgałęzień kanalizacyjnych do granic nieruchomości, ok. 550 m kanałów tłocznych oraz cztery przepompownie ścieków. Wykonano prace w następujących ulicach: Kazimierzowskiej, Grodziskiej, Książenickiej (między ul. Grodziską a ul. Kazimierzowską), Projektowanej, Bagnistej (dz. 609, 291/2), w ulicach bocznych odchodzących od ul. Kazimierzowskiej (dz. 283/3 i 288/7) oraz na terenie działek o numerach 41/13, 41/14, 41/10 z przejściem pod torami WKD. Odbiór techniczny wykonanej sieci nastąpił pod koniec października 2022 r. Dopiero po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń od Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz po przekazaniu wykonanej sieci do eksploatacji Brwinowskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będą mogły następować przyłączenia nieruchomości. Z uwagi na duży zakres inwestycji i obowiązujące procedury w tym zakresie przewiduje się, że może to nastąpić najwcześniej w lutym 2023 r. Informacje o kolejnych krokach, jakie należy podjąć w celu przyłączenia się do kanalizacji, znajdują się na stronie internetowej http://www.bpwik.pl.
Mieszkańcy tego rejonu, którzy w latach 2005–2006 wpłacili kwotę 610 zł i podpisali z gminą Brwinów umowę na wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej, mogą odbierać projekty swoich przyłączy w pok. 21 przy ul. Kościuszki 4a po uzgodnieniu telefonicznym pod nr. 22 738 25 87.

Łączne środki wydatkowane przez gminę Brwinów na budowę kanalizacji sanitarnej w Owczarni od rozpoczęcia budowy tj. od 2015 r. wyniosły ok. 10 mln zł. Razem z kanałami tłocznymi przeznaczonymi do odprowadzania ścieków sanitarnych do Brwinowa zrealizowano ok. 11,1 km kanałów grawitacyjnych, 3,5 km kanałów tłocznych, 2,5 km odgałęzień do nieruchomości oraz 15 przepompowni ścieków, koniecznych do prawidłowej eksploatacji sieci.
Na początku października 2022 r. zakończono budowę wodociągu magistralnego w ul. Grodziskiej, Książenickiej i Kazimierzowskiej w Owczarni o łącznej długości ok. 1 657 m. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 1 968 000 zł. Razem z wykonanym w latach 2020–2021 wodociągiem magistralnym z Brwinowa do Owczarni na budowę obydwu etapów magistrali o długości ok. 3,8 km wydatkowano kwotę 3 165 917,09 zł.

Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Owczarni ma na celu nie tylko podniesienie standardów zamieszkania. Zrealizowane projekty wpłyną także pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego. Budowa kanalizacji ograniczy ryzyko emisji zanieczyszczeń płynnych do gleby i wód gruntowych oraz usprawni proces oczyszczania ścieków. Zbudowana magistrala wodociągowa umożliwi lepszy sposób wykorzystania istniejących zasobów wodnych oraz ułatwi dostawy wody o odpowiedniej jakości dla wszystkich użytkowników sieci.