Na spotkaniu wiejskim, które odbędzie się 24 stycznia w przedszkolu ul. Piłsudskiego 19 w Brwinowie, uprawnieni do głosowania mieszkańcy wsi Kotowice wybiorą nowego sołtysa.

24 stycznia 2023 r. o godzinie 18.00 podczas zebrania sołeckiego wybrany zostanie nowy sołtys. Udział w głosowaniu mogą wziąć pełnoletni mieszkańcy, zameldowani na pobyt stały na terenie sołectwa. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów. Ogłoszenie wyników odbywa się od razu po zliczeniu głosów.
Jaką funkcje pełni sołtys i jakie warunki należy spełnić, aby zostać kandydatem?
Sołtys reprezentuje sołectwo, organizuje i koordynuje inicjatywy lokalne mające na celu poprawę warunków życia społecznego, zwołuje i prowadzi spotkania wiejskie oraz spotkania rady sołeckiej. Zajmuje się zagospodarowaniem środków finansowych z funduszu sołeckiego. W niektórych sołectwach sołtys pełni rolę inkasenta niektórych podatków i opłat. Zobowiązany jest do złożenia sprawozdania rocznego z działalności swojej oraz rady sołeckiej. Pełnienie tej funkcji to ważna i odpowiedzialna rola w środowisku lokalnej społeczności.
Osoba ubiegająca się o stanowisko sołtysa musi mieć obywatelstwo polskie, stały adres zameldowania na terenie sołectwa, w którym odbywają się wybory, oraz musi być pełnoletnia. Zgodnie ze statutem sołectwa kandydat na sołtysa może sam zgłosić swoją kandydaturę podczas zebrania sołeckiego. Nie jest wymagane przedstawienie list poparcia od mieszkańców.