Gmina Brwinów pozyskała wsparcie w wysokości 1.180.890,60 zł na funkcjonowanie linii komunikacyjnych. 

W grudniu br. zostały ogłoszone wyniki naboru wniosków o dopłaty w 2023 r. ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) o charakterze użyteczności publicznej. Gmina otrzymała dofinansowanie na komunikację autobusową w wysokości 1.180.890,60 zł. Dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii autobusowej zostały przyznane dla wszystkich linii. Pozyskane środki będą wsparciem w realizacji zadań własnych gminy. Umożliwią zachowanie dotychczasowych połączeń autobusowych w ramach transportu publicznego, który cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców. Dzięki tej komunikacji wiele osób ma ułatwiony dojazd m.in. do pracy, szkół, aptek, urzędów czy ośrodków zdrowia.

Obowiązująca stawka dopłaty wyniesie nie więcej niż 3 zł do jednego wozokilometra. Zgodnie z przepisami, gmina będzie finansowała część ceny usługi na danej linii autobusowej w wysokości minimum 10% ze środków własnych.
 
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych jest państwowym funduszem celowym, o charakterze użyteczności publicznej. Jest wsparciem finansowym dla jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego.

Podział środków z funduszu na dany rok budżetowy jest dokonywany na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów. Dopłatami są obejmowane wnioski w kolejności uzyskanej przez nie łącznej liczby punktów, aż do wyczerpania dostępnych finansów przewidzianych na dane województwo. Przy rozpatrywaniu wniosków obowiązywały m.in. kryteria gęstości zaludnienia, wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca, długość linii komunikacyjnych, czy udział przystanków dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób z ograniczoną zdolnością ruchową. Województwo mazowieckie na rok 2023 otrzymało do dyspozycji kwotę 67.501.171,40 zł.