Trwa rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie. Powstanie nowoczesna ulica – będą nowe chodniki, ścieżka rowerowa oddzielona od ruchu samochodowego, powstaną liczne miejsca postojowe dla samochodów.

Zgodnie z planem trwają prace związane z rozbudową ul. Szkolnej, jednej z głównych dróg Żółwina. Ulica Szkolna łączy dwie drogi powiatowe ul. Nadarzyńską (DP3109W) oraz ul. Graniczną (DP1502W). Rozbudowa ponad 1,5 km odcinka, będzie kosztowała około 12 mln złotych. Na ten cel gmina Brwinów uzyskała dotację wysokości ponad 5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie prac zaplanowano we wrześniu 2023 r. Równolegle będą realizowane trzy zadania: rozbudowa ul. Szkolnej, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodociągowej.

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przede wszystkim dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz korzystających z boisk sportowych (Orlik), dlatego zastosowano m.in. elementy uspokojenia ruchu drogowego – progi zwalniające na przejściach dla pieszych przez ul. Szkolną (tzw. przejścia wyniesione lepiej widoczne dla kierowców), skrzyżowanie o ruchu okrężnym tzw. rondo (najmniej kolizyjne skrzyżowanie drogowe zapewniające dobrą widoczność, ograniczenie prędkości pojazdów, ruch w jednym kierunku), ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni pasem zieleni, oświetlenie typu LED.
Rozbudowa ul. Szkolnej obejmie m.in. wymianę zniszczonej nawierzchni bitumicznej na całej długości drogi wraz z pełną konstrukcją i kanalizacją deszczową oraz wybudowanie chodników, ścieżek rowerowych. Konieczna będzie budowa podziemnego kanału technologicznego służącego do umieszczenia w nim m.in. kabli telekomunikacyjnych w szczególności światłowodowych oraz linii elektroenergetycznych.
Na skrzyżowaniu ul. Szkolnej z ul. Jedwabną powstanie rondo. Na każdym wlocie ronda zaprojektowano wyspy trójkątne dzielące ruch samochodów. Dwa z pięciu zjazdów przeznaczono pod przyszłe drogi publiczne przewidziane w planie miejscowym. Zaplanowano bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Ścieżki i chodniki w rejonie ronda zostaną oddzielone od jezdni zieleńcami. Rondo będzie centralnie oświetlone (lampy zawieszone na słupie czteroramiennym). Powstanie kilkanaście przejść dla pieszych w tym pięć wyniesionych.
W rejonie przejść i przejazdów rowerowych krawężniki zostaną obniżone i dostosowane do poziomu jezdni. Przed przejściami będą pasy ostrzegawcze ułożone z płyt betonowych z wypustkami. Wszystkie zjazdy na nieruchomości przyległe do projektowanego pasa drogowego zaplanowano do wykonania z betonowej kostki brukowej.
Przebieg odcinka od ul. Nadarzyńskiej do ronda zostanie poprowadzony zgodnie ze stanem istniejącym z niewielkimi korektami wynikającymi z lokalizacji projektowanego ronda.
Jezdnia ul. Szkolnej będzie częściowo poszerzona (od projektowanego ronda do ul. Granicznej). Po stronie wschodniej, na całym odcinku ul. Szkolnej będzie chodnik dla pieszych. Po przeciwnej stronie jezdni (od ronda) zaprojektowano ścieżkę rowerową oraz odcinki chodnika dla pieszych. Nowe oświetlenie drogi podwyższy komfort jazdy, umożliwi kierowcom, rowerzystom i pieszym lepszą widoczność drogi.

W rejonie szkoły podstawowej oraz przyszłej drogi do cmentarza powstaną ogólnodostępne parkingi – zatoki postojowe równoległe i prostopadłe do jezdni. Projekt zakłada budowę ok. 30 takich miejsc (w tym dwóch przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami).
Wykonane będzie nowe odwodnienie ulicy umożliwiające skuteczne odprowadzanie wód opadowych poza jezdnię.
Na etapie projektowania, uwzględniając bezpieczeństwo i potrzeby wszystkich uczestników ruchu (piesi, rowerzyści, kierowcy), podjęto decyzję o pozyskaniu dodatkowego terenu – działek lub ich części położonych w obszarze inwestycji. Szeroki pas ziemi pod ścieżkę rowerową o długości ok. 600-metrów, gmina Brwinów pozyskała od KOWR. Są to grunty rolne do tej pory porośnięte drzewami i krzewami.
Teren pod poszerzenie pasa drogowego znajdujący się pomiędzy szkołą podstawową a ul. Graniczną (strona zachodnia) został wywłaszczony od osoby prywatnej.
Przed przystąpieniem do prac dokonano przeglądu drzewostanu na całej długości ul. Szkolnej. Wykonano ekspertyzę ornitologiczną służącą ochronie ewentualnych gatunków ptaków zamieszkujących teren inwestycji. Po zachodniej stronie drogi usunięto część drzew i krzewów, które bezpośrednio kolidowały z projektem (od ul. Jedwabnej w kierunku szkoły), a te, które pozostały, oddzielą przyszłą ścieżkę rowerową od ulicy.

W ostatnich latach w Żółwinie i okolicy znacznie wzrosło natężenie ruchu samochodowego – wybudowano wiele domów, przybyło nowych mieszkańców. W ciągu dwudziestu lat liczba uczniów w szkole podstawowej wzrosła niemal dwukrotnie. Konieczna była jej rozbudowa – w 2021 r. oddano do użytku dobudowane nowe skrzydło budynku. Aktualnie z nauki w szkole podstawowej korzysta 298 uczniów. Poza uczniami z Żółwina do szkoły uczęszczają dzieci i młodzież z Tereni i Owczarni. Nadal przybywa rodzin z małymi dziećmi, które w niedalekiej przyszłości będą uczęszczać do tej szkoły.
Brakuje ścieżki rowerowej i chodnika zapewniających bezpieczną drogę do szkoły. Uczniowie dochodzący i dojeżdżający do szkoły od strony ul. Granicznej pokonują odległość około 300 m jezdnią.
W rejonie szkoły, po obu stronach ulicy znajdują się przystanki autobusowe – ul. Szkolną kursują dwie linie autobusowe komunikacji zbiorowej (B8 i B9), dostosowane do planu lekcji. Brakuje miejsc postojowych dla rodziców dowożących dzieci do szkoły oraz nauczycieli – obecnie przy ul. Szkolnej zbudowana jest jedna zatoka postojowa umożliwiająca zaparkowanie maksymalnie trzech samochodów osobowych. Kierowcy zajmują miejsca postojowe przeznaczone dla użytkowników Orlika.

Rozbudowa ul. Szkolnej to szansa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie swobodnego poruszania się uczniów w drodze do i ze szkoły oraz korzystających z Orlika. Nowy chodnik i ścieżka rowerowa będzie również służyła całej społeczności lokalnej. Umożliwi spokojne i bez zakłóceń przemieszczanie się pieszym, rowerzystom, przez co ułatwi jazdę kierowcom.

Kwota dofinansowania przyznana na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 5 273 089,61 zł. Łączny koszt realizacji całej inwestycji wyniesie ok. 16 mln zł.