14 września 2022 r. odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Otrzymało je 18 nauczycielek i trzech nauczycieli z gminnych placówek oświatowych.

Zasady awansu zawodowego określa Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN. Kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli to nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany oraz dyplomowany. Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela mianowanego jest m.in. zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.
Akty nadania stopnia awansu zawodowego wręczał nauczycielom zastępca burmistrza Jerzy Wysocki. Nowo mianowanym nauczycielom towarzyszyli dyrektorzy placówek oświatowych. Nauczyciele wspólnie złożyli ślubowanie według następującej roty:


Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność
nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży,
dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,
kształcić i wychowywać młode pokolenie
w duchu umiłowania Ojczyzny,
tradycji narodowych,
poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Awanse otrzymali:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie
Marta Derlacz
Małgorzata Płaza
Ewelina Pyszczak
Hubert Rdest
Małgorzata Zawiślak

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie
Alina Gumińska
Dariusz Drozdek
Beata Parol
Monika Smardzewska-Szuba
Aleksandra Szczęsna
Ireneusz Trzaska


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie
Beata Nowak-Jakoniuk

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach
Natalia Jastrzębska-Gzara
Anna Karczewska (nieobecna podczas wręczenia)
Jadwiga Małecka
Marta Ściechowska
Agata Watemborska

Przedszkole nr 1 w Brwinowie
Anna Dubielecka
Ewelina Krochmalska
Agnieszka Szwed
Monika Świderska