Burmistrz Arkadiusz Kosiński zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania poświęcone tematom gminnym. Odkąd sprawuje swój urząd, odbyło się ponad 270 otwartych, publicznych spotkań z mieszkańcami miasta i 15 sołectw. W ubiegłym tygodniu - w Milęcinie, Koszajcu, Czubinie i Biskupicach.

Spotkania z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim na przełomie sierpnia i września stały się już  tradycją. Pierwsze cztery w tegorocznym cyklu rozmów o sprawach ważnych dla mieszkańców miały miejsce w sołectwach położonych w północnej części gminy. Powtarzającym się tam tematem była planowana budowa nowej linii kolejowej, która ma prowadzić z Warszawy do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) i dalej do Łodzi. Wybrany wariant jej przebiegu spowoduje spore zmiany – wprawdzie nie zakłada wielu wyburzeń domów i gospodarstw (kilka domów w Milęcinie i Biskupicach), ale jego zakres oddziaływania będzie szerszy, gdyż wielu mieszkańców pozostanie w sąsiedztwie nowych torów, a układ drogowy północnej części gminy zmieni się. Niektóre drogi będą przebiegać nad torami na wysokich wiaduktach (np. droga powiatowa na odcinku Kotowice – Milęcin czy zmieniająca nieco swój przebieg droga wojewódzka DW 720 prowadząca przez Biskupice), a inne zostaną ulicami ślepymi. Mają też powstać nowe drogi serwisowe, ale na podstawie samej przedstawionej niedawno koncepcji trudno jeszcze mówić o szczegółach. Te będą widoczne dopiero w dokumentacji technicznej, nad którą prace mają ruszyć w tym roku.

Tymczasem burmistrz Arkadiusz Kosiński dzielił się z mieszkańcami informacjami o inwestycjach realizowanych przez gminę w ciągu minionych miesięcy. Zakończenie rewitalizacji pałacu w Brwinowie i przeniesienie tam siedziby Gminnego Ośrodka Kultury oraz przebudowa ul. Słonecznej w pobliskim sąsiedztwie Krosna Wsi dotyczą pośrednio mieszkańców północnych sołectw, natomiast największe zainteresowanie budziły oczywiście tematy lokalne. W Milęcinie była to kwestia budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych, gdzie powiat pruszkowski mógł już w tym roku przystąpić do realizacji inwestycji - gmina Brwinów opracowała i przekazała starostwu dokumentację projektową. To zadanie obejmuje też przebudowę drogi powiatowej i budowę wzdłuż niej ścieżki rowerowej do granicy gminy. Mieszkańców Czubina i Biskupic bardziej interesowały plany dotyczące drogi wojewódzkiej DW 720, gdzie na podobnej zasadzie gmina Brwinów w ramach dobrej współpracy zakończy w tym roku projektowanie, a później będzie prowadzić tematy związane z wywłaszczeniami. Na bezpieczną ścieżkę rowerową od granic miasta Brwinowa (ul. Biskupickiej) aż do Domu Pomocy Społecznej w Czubinie trzeba będzie jeszcze poczekać, ale Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie mógł ją uwzględniać w swoim budżecie w kolejnych latach.

Przy okazji spotkań z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim mieszkańcy podejmowali decyzje dotyczące funduszy sołeckich. Propozycje przedstawiali sołtysi: w Milęcinie ­– Jacek Panek, w Koszajcu – Halina Adamczyk, w Czubinie – Aldona Górniak, a w Biskupicach – Elżbieta Dolota. Mieszkańcy postanowili solidarnie doposażyć ochotnicze straże pożarne działające na tym terenie. Druhowie OSP Biskupice otrzymają nowy mundur oraz przenośny sprzęt ułatwiający łączność podczas akcji, natomiast OSP w Mosznie zamierza kupić w przyszłym roku przyczepkę z wyposażeniem do usuwania skutków podtopień. Duża część funduszy sołeckich wynoszących w północnych sołectwach od ok. 26 tys. zł do ok. 31 tys. zł została przeznaczona na projektowanie, budowę lub wymianę oświetlenia. Zasady wydatkowania tych środków są ograniczone do realizacji zadań gminnych, więc mieszkańcy nie mogli przegłosować finansowania udrażniania rowów melioracyjnych czy też innych zadań powiatu lub województwa. Mieszkańcy Koszajca, który od kilku lat posiada swój teren rekreacji – Zielony Zakątek, mają pod tym względem ułatwiony wybór. Ich fundusz sołecki po raz kolejny posłuży do utrzymania zieleni i doinwestowania tej wspólnej przestrzeni wypoczynku i integracji.

Ostatnim punktem każdego ze spotkań są „sprawy różne” – zgłaszane przez mieszkańców opinie i uwagi. Burmistrz notuje zgłoszenia, które wymagają interwencji i w miarę możliwości gminy załatwiane są czasem w ciągu kilku tygodni czy w kolejnym roku. Burmistrz może jednak działać tylko w ramach swoich kompetencji i część tematów może tylko przekazywać do innych podmiotów, jak np. potrzeba koszenia wysokiej zieleni wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających przez teren gminy, kontrola prędkości pojazdów na drogach czy kwestia uciążliwego hałasu dobiegającego z magazynów logistycznych. W miarę upływu lat lista jest coraz krótsza, a kolejne inwestycje i działania podejmowane przez gminę stopniowo zaspokajają potrzeby mieszkańców.