Do 31 sierpnia trwa nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji. Celem prowadzenia procesu rewitalizacji jest wyprowadzenie z kryzysu obszaru, na którym występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz co najmniej jeden problem o charakterze gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym.

Nabór uzupełniający ma na celu wyłonienie:

  1. 3 mieszkańców obszaru rewitalizacji;
  2. 2 przedstawicieli właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości na obszarze rewitalizacji, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych;
  3. 1 mieszkańca gminy, innych niż w pkt 1;
  4. 1 przedstawiciela podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych;
  5. 1 przedstawiciela podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą.

Kandydat na Członka Komitetu Rewitalizacji musi być osobą pełnoletnią, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej lub wobec której sąd orzekł środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych. Jedna osoba może reprezentować w Komitecie Rewitalizacji tylko jedną z wyżej wymienionych grup. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny.

Kandydat będący przedstawicielem określonej grupy interesariuszy obszaru rewitalizacji składa wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej 5 pełnoletnich przedstawicieli swojej grupy interesariuszy.

Formularze zgłoszeniowe wraz z listami poparcia dostępne są:

  1. W wersji papierowej, w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12 w godzinach pracy urzędu;
  2. W wersji elektronicznej, na stronie bip.brwinow.pl, w zakładce Gminny Program Rewitalizacji oraz na stronie www.brwinow.pl w zakładce Dla mieszkańca – Rewitalizacja – Informacje.

Formularze wraz z listami poparcia należy złożyć w Urzędzie Gminy Brwinów ul. Grodziska 12 lub przesłać pocztą na adres urzędu do 31 sierpnia 2022 r. W przypadku zgłoszeń wysyłanych pocztą decyduje data wpłynięcia korespondencji do urzędu.

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru uzupełniającego członków Komitetu Rewitalizacji - https://bip.brwinow.pl/ogloszenie-44#cnt

Informacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji - https://bip.brwinow.pl/informacje