W tym roku 38 odcinków dróg i ulic gminnych zostanie wyremontowanych. Nawierzchnia zostanie ułożona na drogach o łącznej długości ponad 7,5 km. Przetarg został ogłoszony w kwietniu 2022 r. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy.

Decyzje o wyborze dróg do remontu zostały podjęte po objeździe dróg gminnych przez pracowników Referatu Inwestycji i Remontów w obecności burmistrza Arkadiusza Kosińskiego. Podczas kontroli oceniono stan ulic, które lepiej lub gorzej przetrwały zmiany temperatur w sezonie zimowym. W tym roku planowane jest odnowienie nawierzchni dróg destruktem asfaltowym o łącznej powierzchni ok. 33 tys. m². Naprawą zostaną objęte drogi gminne w Brwinowie oraz na terenie Krosny, Kań, Otrębus, Owczarni, Tereni i Żółwina. O tym ile dróg zostanie w danym roku odnowionych decyduje wysokość dostępnych środków finansowych, które mogą być przeznaczone na ten cel – w tym roku jest to kwota 3.400.000 zł. Środki finansowe pozwolą na remont 38 odcinków dróg i ulic o łącznej długości ponad 7.500 mb – zestawienie poniżej.
Na drogach gminnych stosowana jest technologia utwardzania nawierzchni dróg przez zastosowanie destruktu asfaltowego z podwójnym utrwaleniem powierzchniowym grysami i emulsją asfaltową na podbudowie z tłucznia betonowego. Destrukt asfaltowy jest pozyskiwany w wyniku frezowania warstw nawierzchni istniejących dróg. Odzyskany asfalt jest ponownie wykorzystywany do utwardzania nawierzchni dróg.
Przedmiot zamówienia – roboty budowalne polegające na naprawie dróg – został podzielony na oferty częściowe:

1. teren obejmujący miasto Brwinów i Krosnę – ok. 11 tys. m² ,
2. teren obejmujący Kanie i Otrębusy – ok. 11,5 tys. m² ,
3. teren obejmujący Owczarnię, Terenię i Żółwin – ok 11 tys. m².

W przetargu na wykonanie prac obejmujących część drugą i trzecią wzięły udział 2 firmy, w odpowiedzi na pierwszą część – wpłynęła 1 oferta. Obecnie trwa analiza złożonych ofert. Każda z części inwestycji powinna zostać zrealizowana w ciągu czterech miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą.