Gmina Brwinów rozpoczęła Nowy Rok z budżetem uchwalonym przez Radę Miejską podczas grudniowej sesji on-line. Zaplanowane zostały wydatki w kwocie ponad 205 mln złotych. Ambitny plan inwestycyjny zawiera zadania na ponad 48 mln zł.

Radni podjęli uchwały dotyczące budżetu na 2022 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brwinów na lata 2022–2034. Projekty tych dokumentów trafiły wcześniej do Regionalnej Izby Obrachunkowej, instytucji nadzorującej prawidłowość działań samorządu w zakresie spraw finansowych, która zaopiniowała je pozytywnie.
W budżecie na 2022 r. zaplanowano dochody nieco niższe niż w ubiegłym roku, w wysokości 186.385.404,99 zł. Wydatki mają wynieść 205.045.869,59 zł, a zaplanowane zwiększenie deficytu umożliwi podjęcie oczekiwanych przez mieszkańców działań inwestycyjnych. Jest wśród nich m.in. budowa szkoły w Parzniewie, która będzie najkosztowniejszą inwestycją kubaturową w historii gminy, a jej realizacja szacowana na ok. 60 mln zł będzie realizowana do 2024 r.
Na pierwszym miejscu są wydatki na oświatę i edukację, które rosną z roku na roku i zgodnie z uchwałą budżetową przekroczą 74 mln zł. Z tej kwoty ok. 60 mln zł to wydatki bieżące, w tym wydatki związane z prowadzeniem szkół i przedszkoli (m.in. pensje pracowników, zakup materiałów dydaktycznych, utrzymanie i remonty budynków, wspólną obsługę oraz koszty energii elektrycznej i gazu). Dotację z budżetu gminy uzyskują też niepubliczne szkoły, przedszkola i punkty przedszkolne – łączna kwota zaplanowana na ten cel to ponad 7,7 mln zł. Ponad 13 mln zł to wydatki inwestycyjne, w których mieszczą się tegoroczne wydatki na budowę nowej szkoły oraz modernizację istniejących placówek.
Chociaż od czerwca br. wypłaty z programów Rodzina 500 Plus będzie realizować ZUS, wydatki na rodzinę oraz pomoc społeczną nadal plasują się na drugim miejscu w budżecie gminy. Łączna kwota prawie 30 mln zł pokazuje skalę szerokiej działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obok wypłat różnego rodzaju świadczeń są tu także wydatki na usługi opiekuńcze oraz działania z zakresu wspierania rodziny, w tym m.in. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brwinowie i sołectwach, a także działania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom.
Znaczące wydatki związane są z utrzymaniem i modernizacją dróg (ponad 23 mln zł) oraz z gospodarką odpadami (ponad 16 mln zł) – opłaty od mieszkańców nie pokryją wysokich kosztów odbioru odpadów i ich zagospodarowania.
Na liście zadań inwestycyjnych w 2022 r. znalazło się 80 pozycji na łączną kwotę ponad 48,25 mln zł (z czego ponad 1/3 to inwestycje dotyczące dróg gminnych). Są wśród nich m.in.

 • budowa szkoły w Parzniewie (10 mln zł),
 • projektowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (ponad 9 mln zł),
 • modernizacja ul. Słonecznej w miejscowości Krosna (5,3 mln zł),
 • przebudowa i budowa ul. Karolińskiej w Otrębusach (2,7 mln zł),
 • rozbudowa ul. Kępińskiej w Brwinowie (1,8 mln zł),
 • przebudowa ul. Kościuszki w Brwinowie (1,5 mln zł),
 • przebudowa ul. Szkolnej w Brwinowie (1,4 mln zł – dokończenie zadania 2-letniego),
 • przebudowa ul. Grudowskiej w Brwinowie (0,7 mln zł),
 • budowa ul. Woydy w Brwinowie (0,4 mln zł),
 • projektowanie i budowa oświetlenia (1,1 mln zł),
 • realizacja projektu „Działaj dla klimatu” (1,8 mln zł),
 • modernizacja placówek oświatowych i przedszkoli (1,5 mln zł),
 • rewitalizacja naturalna stawu w Parku Miejskim w Brwinowie (0,3 mln zł),
 • budowa i wyposażenie strefy aktywizacji oraz placu zabaw w Otrębusach (0,9 mln zł),
 • zakończenie rewaloryzacji pałacu w Brwinowie (prawie 2,4 mln zł),
 • zakończenie budowy biblioteki w Brwinowie (2,7 mln zł).

Gmina przewiduje także udzielenie dotacji, m.in. na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu (40 tys. zł), zmianę systemu ogrzewania (250 tys. zł) oraz działalność organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu, kultury, profilaktyki uzależnień, edukacji, ochrony zdrowia i ekologii (ponad 500 tys. zł).