Rządowa tarcza antyinflacyjna ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wysokość dodatku zależy od dochodu gospodarstwa domowego oraz od rodzaju źródła ciepła.

W gminie Brwinów instytucją wyznaczoną do prowadzenia postępowań w sprawach o dodatek osłonowy jest Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkaniec gminy Brwinów składa w formie papierowej w lokalu ŚOPS przy ul. Kościuszki 1E w Brwinowie. Wniosek można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podpisem elektronicznym lub uwierzytelnieniem przez profil zaufany.

Informacja o przyznaniu dodatku będzie przesłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku jego wskazania, wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.

Do pobrania: Wzór wniosku oraz oświadczenia

Do pobrania: Instrukcja jak wypełnić wniosek

ŚOPS będzie przyjmował wnioski o dodatek osłonowy od 10 stycznia 2022 r. Osoby, które złożą wniosek przed 31 stycznia 2022 r., otrzymają wsparcie w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca i do 2 grudnia. Kto nie złoży wniosku do końca stycznia, nie traci prawa do dodatku – ostatecznym terminem jest 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata całego dodatku osłonowego zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku osłonowego:

400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wówczas można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek - takie źródło ogrzewania musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego wynosi:

500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Deklaracje wpisania źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) mogą zostać złożone w formie elektronicznej przez stronę zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej w urzędzie gminy.

Więcej informacji o CEEB:

Link do artykułu na stronie brwinow.pl

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow