Gmina Brwinów pozyskała unijne środki na realizację projektu edukacyjnego skierowanego dla dzieci ze szkoły podstawowej w Żółwinie i Otrębusach. Rozpoczęła się rekrutacja uczestników.

W ramach projektu „Klucze do wiedzy” dzieci będą mogły bezpłatnie skorzystać z zajęć wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, zajęć rozwijających z matematyki, koła szachowego i informatycznego. Dodatkowe zajęcia pomogą nadrobić braki także w fizyce, chemii, biologii czy geografii. Chętni będą mogli skorzystać z zajęć kształtujących umiejętności uniwersalne: pracy zespołowej, uczenia się, kreatywnego myślenia oraz rozwiązywania problemów. W szkole w Otrębusach przewidziano również dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców, co zaspokoi potrzeby uczniów, co pomoże im w lepszym funkcjonowaniu w otoczeniu.  

Uczestnicy projektu wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik i Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Pozwoli to uzupełnić i utrwalić wiedzę zdobytą podczas zajęć. W ramach projektu zostaną także zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy, które będą wykorzystywane podczas zajęć z uczniami.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata – do końca maja 2023 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach oraz na stronach www:
- Szkoła Podstawowa w Otrębusach: http://www.sp.otrebusy.edu.pl/
- Szkoła Podstawowa w Żółwinie: https://zs-zolwin.edupage.org/

Projekt pn. „Klucze do wiedzy” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.01 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02 Edukacja ogólna w ramach ZIT.