brwinowRada Miejska w Brwinowie podjęła na sesji 22 kwietnia 2021 r. uchwałę przyjmującą „Strategię rozwiązywania problemów społecznych w gminie Brwinów w latach 2021–2026”.

Podstawą do przygotowania strategii rozwiązywania problemów społecznych była analiza obecnej sytuacji w gminie. Pod uwagę były brane nie tylko dokumenty i dane statystyczne, lecz także ankiety zebrane i analizowane przez Pracownię Badań Lokalnych, czyli zewnętrznych ekspertów, którzy opracowali projekt dokumentu. W badaniu ilościowym wzięło udział 209 mieszkańców, którzy ze swojego punktu widzenia opisywali sytuację na terenie gminy. Główne elementy strategii zostały przyjęte na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wśród nich znalazły się m.in.: diagnoza sytuacji społecznej, prognoza zmian, określenie celów i kierunków działań, sposoby realizacji i ramy finansowe.


Marcin Juźko z Pracowni Badań Społecznych, który za pomocą komunikatora internetowego łączył się z radnymi w trakcie sesji, na bieżąco wyjaśniał sposób tworzenia koncepcji i omawiał wyniki przeprowadzonej analizy. W analizie SWOT, obejmującej mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, zwrócił uwagę na charakterystyczne zjawisko, które pojawia się w gminach leżących w sąsiedztwie dużych aglomeracji. W przypadku Brwinowa jest to Warszawa – to ona w większości przypadków jest punktem odniesienia dla mieszkańców. Pojawia się wśród mocnych stron, zwłaszcza gdy mowa o rynku pracy czy ofercie kulturalnej, ale wpływa też na słabe strony. Stosunkowo bliskie położenie stolicy przyciąga do Brwinowa nowych mieszkańców. – Nie ma podziału między starymi i nowymi, ale to, że nowi nie czują się brwinowianami, jest wyzwaniem – ocenił Marcin Juźko. Strategia uwzględnia też proces starzenia się społeczeństwa, który jest zjawiskiem ogólnopolskim.


W centrum działań podejmowanych w następnych latach będzie zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia oraz dbanie o rozwój lokalny. Strategia rozwiązywania problemów społecznych określa też zasoby i potencjały oraz wskazuje kierunki budowania na mocnych stronach. Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie jest przygotowany do tworzenia systemu usług społecznych dopasowanych do potrzeb mieszkańców oraz skutecznego rozwiązywania problemów społecznych. Z powodzeniem może bazować na dotychczasowych doświadczeniach, gdyż już teraz wychodzi w swoich działaniach daleko poza usługi kojarzone zwykle z ośrodkami pomocy, czyli świadczenia pieniężne, różnego rodzaju zapomogi oraz świadczenia opiekuńcze. Strategia zakłada wzmocnienie lokalnej sieci współpracy i systemu polityki społecznej, niwelowanie zjawisk negatywnych oraz wspieranie aktywności społecznej.


– Uważam, że jest to dokument szyty na miarę, z którym możemy się utożsamiać – stwierdził zastępca burmistrza Jerzy Wysocki, oceniając „Strategię rozwiązywania problemów społecznych w gminie Brwinów w latach 2021–2026”.