Od 1 marca będzie trwać rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w gminie Brwinów.

 

Do przedszkoli będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat (ur. 2016-2018), natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dzieci 5-letnie (ur. 2016 r.) i dzieci 6-letnie (ur. 2015 r.) – realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Dzieci 5-letnie (ur. 2016 r.), dzieci 4-letnie (ur. 2017 r.) oraz dzieci 3-letnie (ur. 2018 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, burmistrz gminy Brwinów wskaże rodzicom inne przedszkole gminne lub przedszkole niepubliczne wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad przy zastosowaniu kryteriów ustawowych i kryteriów gminnych. Ilość wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne.

 

Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryteriów, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są następujące kryteria gminne:

 

 

Lp.

 

Kryterium

 

Wartość kryterium

w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium

1.

Obowiązek zapewnienia kandydatowi przez gminę miejsca w placówce publicznej.

20 punktów

Wniosek o przyjęcie dziecka do placówki publicznej

2.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracujący zawodowo.

7 punktów

Oświadczenie

o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej

3.

Rodzeństwo kandydata kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu.

2 punkty

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych. o złożeniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu

4.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy Brwinów.

4 punkty

Oświadczenie

o rozliczaniu podatku dochodowego

w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Brwinów

5.

Jedno z rodziców/opiekunów prawnych kandydata rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy Brwinów.

2 punkty

Oświadczenie

o rozliczaniu podatku dochodowego

w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Brwinów

6.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zadeklarowali korzystanie z oferty przedszkola powyżej 5 godzin dziennie (po czasie realizacji 5-godzinnej podstawy programowej).

 

1 punkt

za każdą godzinę ponad podstawę programową

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

1-5 marca 2021 r.
do godz. 16.00

Nie dotyczy

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do

przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

8-26 marca 2021 r.

do godz. 16.00

26 kwietnia-2 czerwca 2021 r.
do godz. 16.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

29 marca-2 kwietnia 2021 r.

 

 

4-7 czerwca 2021 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

12 kwietnia 2021 r.
o godz. 14.00

 

 

8 czerwca 2021 r.
o godz. 14.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

12-16 kwietnia 2021 r.
do godz. 16.00

 

 

8-14 czerwca 2021 r.
do godz. 16.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 kwietnia 2021 r.
o godz. 14.00

 

 

16 czerwca 2021 r.
o godz. 14.00

 

Rodzice wskazują we wniosku trzy obecnie funkcjonujące przedszkola, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

Wykaz gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

 

 • Przedszkole nr 1 w Brwinowie ul. S. Lilpopa 4 (dzieci w wieku 3-5 lat)
 • Przedszkole Filialne Przedszkola nr 1 w Brwinowie ul. marsz. J. Piłsudskiego 19 (dzieci w wieku 3-5 lat)
 • Przedszkole nr 3 w Brwinowie ul. Słoneczna 6 (dzieci w wieku 3-5 lat)
 • Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach ul. dr. M. Piaseckiego 2a (dzieci w wieku 3-5 lat)
 • Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żółwinie ul. Nadarzyńska 42 (dzieci w wieku 3-6 lat)
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie ul. marsz. J. Piłsudskiego 11 – oddział przedszkolny (dzieci w wieku 5 i 6 lat)
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie ul. Żwirowa 16 – oddział przedszkolny (dzieci w wieku 5 i 6 lat)
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach ul. dr. M. Piaseckiego 2 – oddział przedszkolny (dzieci w wieku 5 i 6 lat).

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów publicznych w Przedszkolu Niepublicznym „Tuptuś” oraz w Przedszkolu Niepublicznym „Magiczna Kraina” składają do burmistrza gminy Brwinów wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. Kontynuacja wychowania przedszkolnego w ww. placówkach będzie możliwa po wybraniu wskazanych przedszkoli w otwartym konkursie ofert na rok szkolnych 2021/22.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostępny jest w każdym przedszkolu, na stronach internetowych poszczególnych placówek oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brwinów.

 

Po opublikowaniu listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli (lista będzie udostępniona w przedszkolu pierwszego wyboru) rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do wybranego przedszkola. Wypełniony i podpisany formularz potwierdzenia woli przyjęcia należy dostarczyć do wskazanego przedszkola do 16 kwietnia 2021 roku do godz. 16.00.

Uwaga: niedopełnienie tego obowiązku, będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu

uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

4 maja-14 maja 2021 r. do godz. 16.00

 

 

 

1 czerwca-9 czerwca 2021 r.
do godz. 16.00

 

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

17-19 maja 2021 r.

 

 

 

14-16 czerwca 2021 r.

 

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

 

20 maja 2021 r.
o godz. 14.00

 

 

 

 

17 czerwca 2021 r.
o godz. 14.00

 

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

21-28 maja 2021 r.
do godz. 16.00

 

 

 

18 czerwca-19 sierpnia 2021 r.
do godz. 16.00

 

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

31 maja 2021 r.
o godz. 14.00

 

 

23 sierpnia 2021 r.
o godz. 14.00

 

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół pod uwagę brane są następujące kryteria:

 

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Wartość punktowa kryterium

1

2

3

4

1.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły

 

Księga uczniów – sprawdza dyrektor szkoły

 

3 pkt

2.

Odległość od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej

Oświadczenie rodzica

 

 

2 pkt

3.

Kandydat objęty pieczą zastępczą

Oświadczenie o sprawowaniu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)

 

 

2 pkt

Nabór 2021

doc

deklaracja_ o_ kontynuowaniu_ wychowania_ przedszkolnego_2021

Rozmiar: 638.46 kb
Odsłon : 338
Data dodania: 2021-01-28
doc

załącznik_do_wniosku_rekrutacja_2021

Rozmiar: 136.70 kb
Odsłon : 792
Data dodania: 2021-01-28
doc

wniosek_rekrutacja_2021

Rozmiar: 684.54 kb
Odsłon : 830
Data dodania: 2021-01-28