Gmina Brwinów planuje uruchomienie od 25 maja br. zajęć opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Placówki rozpoczęły już przygotowania, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Zainteresowani rodzice powinni do 13 maja br. złożyć deklaracje o uczęszczaniu dziecka.

– Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom rodziców, którym trudno jest pogodzić konieczność pracy poza domem z opieką nad dzieckiem – podkreślają dyrektorzy szkół i przedszkoli, którzy na spotkaniu z odpowiedzialnym za oświatę zastępcą burmistrza Jerzym Wysockim przedstawili swoje stanowisko w kwestii otwarcia placówek. Kluczową kwestią jest jednak zapewnienie dzieciom i kadrze bezpieczeństwa. Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych nie wracają całe roczniki dzieci, a placówki będą funkcjonować z uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych:

  • Liczba dzieci w grupie będzie ograniczona do max. 12 osób (w zależności od wielkości sali).
  • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
  • Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci będą musieli zachować dystans 2 m w odniesieniu do pracowników przedszkola i innych dzieci i ich rodziców oraz dostosować się do zasad sanitarnych obowiązujących w placówce.
  • Dzieci powyżej lat 4 w czasie drogi do i z przedszkola powinny mieć osłonięty nos i usta.
  • Do przedszkola/oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
  • Dzieci mogą być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby, które są zdrowe i nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc dla dzieci w przedszkolach i oddziałach w szkołach podstawowych, spowodowaną rygorem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, niezbędne jest rozpoznanie zapotrzebowania na  miejsca dla dzieci. Pierwszeństwo w zapewnieniu opieki nad dzieckiem będą miały osoby pracujące w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, handlu oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych, które realizują zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Osoby zainteresowane powinny do 13 maja br. przesłać do przedszkola lub szkoły drogą mailową wypełnioną ankietę.

ANKIETA DO POBRANIA

Rodzice lub opiekunowie dzieci, którym zostanie udostępnione miejsce w publicznej placówce, będą zobowiązani do deklaracji, w której potwierdzą wolę uczestnictwa dziecka w zajęciach, wyrażą zgodę na zmierzenie temperatury termometrem bezdotykowym oraz – gdy dziecko będzie przejawiać objawy choroby – na jego izolację w odrębnym pomieszczeniu do czasu odebrania z placówki przez rodzica lub opiekuna.

Szczegółowe procedury bezpieczeństwa oraz postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, zostaną przygotowane w każdej placówce z uwzględnieniem jej specyfiki.