W sobotę 9 maja planowane jest przywrócenie funkcjonowania targowiska miejskiego przy ul.Grodziskiej w Brwinowie, a inne ograniczenia będą znoszone stopniowo. Pojawił się jednak nowy temat, z którym być może trzeba będzie zmierzyć się już wkrótce – susza.

Zgodnie z ogólnokrajowymi zmianami i kolejnym etapem znoszenia części ograniczeń od 6 maja mogą wznawiać działalność przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do organu prowadzącego. W przypadku przedszkoli samorządowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie gminy Brwinów można spodziewać się, że decyzja zapadnie w przyszłym tygodniu. Burmistrz Arkadiusz Kosiński zapowiedział konsultacje w tej sprawie z dyrektorami – po wysłuchaniu ich opinii i uwag zostaną podjęte kolejne kroki. Możliwe jest ograniczenie liczebności grup i wprowadzenie dodatkowych regulacji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom. Placówki prywatne samodzielnie podejmują decyzje w sprawie terminu i zasad otwarcia, z uwzględnieniem wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Stopniowo mogą być też uruchamiane instytucje kultury. Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera w Brwinowie zadeklarowała już chęć powrotu do pracy – w połowie przyszłego tygodnia mogłyby otworzyć się Oddział dla Dzieci i Młodzieży i filia w Otrębusach, a siedziba główna przy ul. Grodziskiej w Brwinowie – kilka dni później. Konkretne terminy będzie można podać dopiero po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Pruszkowie.

Podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego zapadła decyzja o uruchomieniu targowiska miejskiego w Brwinowie przy ul. Grodziskiej, które będzie funkcjonować w soboty, począwszy od 9 maja br. Zasady prowadzenia handlu oraz restrykcje wprowadzane dla zapewnienia bezpieczeństwa, higieny i utrzymania dystansu zostaną ustalone i podane w połowie przyszłego tygodnia.

Nic nie zmieni się w najbliższych dniach, jeśli chodzi o zamknięcie szkół. Kolejne znoszenie ograniczeń – być może od 25 maja - będzie zapowiadane z wyprzedzeniem. Tymczasem oświata nadal funkcjonować będzie w systemie nauki zdalnej. Do szkół – a za ich pośrednictwem do uczniów - trafiły już laptopy w ramach programu „Zdalna szkoła“, który umożliwia gminom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków unijnych. Szkoła Podstawowa nr 1 i Zespół Szkół Ogólnokształcących otrzymały po 11 nowych laptopów, a Szkoła Podstawowa w Otrębusach i Szkoła Podstawowa w Żółwinie – po dziewięć. Szkoły sięgnęły też do swoich wcześniejszych zasobów i łącznie wypożyczają obecnie sprzęt dla 45 uczniów w SP nr 1 w Brwinowie, 20 uczniów i 6 nauczycieli w ZSO, 13 uczniów SP w Otrębusach oraz 20 uczniów z SP w Żółwinie.

Jeśli chodzi o sytuację epidemiczną na terenie gminy Brwinów, nadal uzasadnione jest zachowywanie szczególnej ostrożności. Wprawdzie zwiększa się grupa ozdrowieńców i stopniowo ubywa osób poddawanych kwarantannie, ale odnotowano także przypadki zgonów. Inspektor ds. Obrony Cywilnej dba o zaopatrzenie w środki dezynfekcyjne oraz środki ochrony osobistej. Do Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie oraz do domów pomocy społecznej na naszym terenie trafią płyny odkażające, przekazane jako darowizna przez fabrykę L’Oréal w Kaniach. Transport ponad 3 tys. buteleczek z żelem do higieny i sanityzacji rąk dotarł do Urzędu Gminy Brwinów w czwartek 30 kwietnia.

Ostatnie spotkania zespołu zarządzania kryzysowego były w ostatnich tygodniach poświęcone w całości walce z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Tym razem pojawił się też nowy temat – susza. Problemem jest nielegalne wypalanie traw, które nie tylko niszczy przyrodę i angażuje siły i środki straży pożarnej, lecz także może zagrozić życiu mieszkańców oraz domostwom położonym w pobliżu łąk.

Jeśli w najbliższych tygodniach utrzyma się brak deszczu, konieczne będzie wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z wody wodociągowej do podlewania ogrodów. Najtrudniejsza sytuacja i spadki ciśnienia wody mogą wystąpić znowu na wysoko położonych terenach Żółwina, Tereni i Owczarni. Gmina Brwinów podjęła decyzję o budowie w tym roku nowej nitki magistrali wodociągowej, niezależnej od sieci wodociągowej Podkowy Leśnej, ale sama inwestycja wymaga przejścia przez teren sąsiadów. Pozwolenie na budowę wydał już Starosta Pruszkowski (dla odcinków na terenie Brwinowa i Owczarni) oraz Wojewoda Mazowiecki (dla odcinka w pasie DW nr 719), ale konieczne jest jeszcze uzyskanie pozwolenie Starosty Grodziskiego, a ten z kolei opierać się będzie na decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdyż Podkowa Leśna została w całości wpisana do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny. Potrzebne są dodatkowe uzgodnienia określające szczegółowo zakres i sposób prowadzenia prac, mimo iż projektowany wodociąg miał być wybudowany w sposób nieinwazyjny, bezwykopowo, pomiędzy innymi istniejącymi mediami podziemnymi. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich dotyczących przejścia ulicami Jaskółczą, Sokolą, Gołębią i Zachodnią został złożony do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 6 kwietnia. Gmina Brwinów planowała zrealizować tę inwestycję w pierwszej połowie tego roku, ale z powodów formalnych zapewne uda się wybudować wodociąg do Owczarni dopiero jesienią.

- skan pisma L’Oréal - PDF