Od 10 do 12 marca 2020 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Brwinów.

W tym roku obowiązek zgłoszenia się na komisję lekarską dotyczy mężczyzn z rocznika 2001. Z terenu Gminy Brwinów na kwalifikację zostanie wezwanych 118 mężczyzn.

Kwalifikacja wojskowa polega na ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej w przypadku zagrożenia zbrojnego na terenie RP. Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa w 2020 r. obejmuje m.in.:

 • mężczyzn urodzonych w 2001 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1999-2000, którzy w latach poprzednich zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1999-2000, którzy w latach poprzednich zostali przez powiatowe komisje lekarskie uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1996-2001, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
 • aktualną fotografię o wymiarach 35 x 40 mm bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
 • książeczkę wojskową.

 

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej: Pruszków, ul. Hubala 5.

Więcej informacji: Urząd Gminy Brwinów – Referat Spraw Obywatelskich: tel. 22 738 26 85

Osoba wzywana obowiązana jest stawić się w dniu i o godzinie wyznaczonej w imiennym wezwaniu. Z ważnych powodów istnieje możliwość zmiany terminu na inny dzień, należy jednak zgłosić taką potrzebę odpowiednio wcześniej. Pamiętać również należy, że nieotrzymanie lub nieodebranie wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, gdyż obowiązek ten jest wymagalny na podstawie obwieszczeń rozplakatowanych na terenie gminy Brwinów – w takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić się na kwalifikację wojskową. W przypadku osób, które nie zgłoszą się na kwalifikację wojskową, będzie nakładana kara grzywny w celu przymuszenia lub zostanie zarządzone przymusowe doprowadzenie przez policję.