Od 2 marca rozpoczną się procedury rekrutacyjne do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a od 4 maja – do klas I szkół podstawowych w gminie Brwinów.

Do przedszkoli będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat, natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dzieci 5-letnie i dzieci 6-letnie – realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Dzieci 5-letnie, 4-letnie oraz 3-letnie mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają:

Przedszkole Nr 1 w Brwinowie tel. 22 728 31 58

Przedszkole Nr 3 w Brwinowie tel. 22 729 63 81

Przedszkole w Otrębusach tel. 22 758 55 56

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie tel. 22 729 59 60

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie tel. 22 729 57 71

Szkoła Podstawowa w Otrębusach tel. 22 758 58 10

Szkoła Podstawowa w Żółwinie tel. 22 758 93 97.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku burmistrz gminy Brwinów wskaże rodzicom inne przedszkole gminne lub przedszkole niepubliczne wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, które przyjmie dziecko. Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad i będzie obejmowało dwa etapy.

Ilość wolnych miejsc w przedszkolach uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne.

Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryteriów, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego powyższych kryteriów powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są następujące dodatkowe kryteria:

 

 

Lp.

 

Kryterium

 

Wartość kryterium

w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium

1.

Obowiązek zapewnienia kandydatowi przez gminę miejsca w placówce publicznej.

20 punktów

Wniosek o przyjęcie dziecka do placówki publicznej

2.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracujący zawodowo.

7 punktów

Oświadczenie

o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej

3.

Rodzeństwo kandydata kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu.

2 punkty

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych. o złożeniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu

4.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy Brwinów.

4 punkty

Oświadczenie

o rozliczaniu podatku dochodowego

w Urzędzie  Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Brwinów

5.

Jedno z rodziców/opiekunów prawnych kandydata rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy Brwinów.

2 punkty

Oświadczenie

o rozliczaniu podatku dochodowego

w Urzędzie  Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Brwinów

6.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zadeklarowali korzystanie z oferty przedszkola powyżej 5 godzin dziennie (po czasie realizacji 5-godzinnej podstawy programowej)

 

1 punkt

za każdą godzinę ponad podstawę programową

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

2-6 marca 2020 r.
do godz. 16.00

Nie dotyczy

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do

przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

9-27 marca 2020 r.

do godz. 16.00

4 maja-15 czerwca 2020 r.
do godz. 16.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

30 marca-3 kwietnia 2020 r.

 

 

16-19 czerwca 2020 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

15 kwietnia 2020 r.
o godz. 8.00

 

 

22 czerwca 2020 r.
o godz. 14.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

15-22 kwietnia 2020 r.
do godz. 16.00

 

 

22 czerwca - 26 sierpnia 2020 r.
do godz. 16.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 kwietnia 2020 r.
o godz. 12.00

 

 

24 sierpnia 2020 r.
o godz. 14.00

 

 

Rodzice wskazują we wniosku trzy obecnie funkcjonujące przedszkola, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. 

 

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów publicznych w Przedszkolu Niepublicznym „Tuptuś” składają do Burmistrza Gminy Brwinów wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, jeśli przedszkole to zostanie wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na rok szkolny 2020/2021.

wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu Tuptuś

 

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego będzie dostępny od 2 marca  br. w każdym przedszkolu, na stronach internetowych poszczególnych placówek oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brwinów.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu

uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

4 maja-15 maja 2020 r. do godz. 16.00

 

 

 

2 czerwca-10 czerwca 2020 r.
do godz. 16.00

 

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

18-20 maja 2020 r.

 

 

 

15-17 czerwca 2020 r.

 

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

 

21 maja 2020 r.
o godz. 14.00

 

 

 

 

18 czerwca 2020 r.
o godz. 14.00

 

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

22-29 maja 2020 r.
do godz. 16.00

 

 

 

19 czerwca - 20 sierpnia 2020 r.
do godz. 16.00

 

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

1 czerwca 2020 r.
o godz. 14.00

 

 

24 sierpnia 2020 r.
o godz. 14.00

 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół pod uwagę brane są następujące kryteria:

 

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Wartość punktowa kryterium

1.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły

 

Księga uczniów – sprawdza dyrektor szkoły

 

3 pkt

2.

Odległość od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej

Oświadczenie rodzica

 

 

2 pkt

3.

Kandydat objęty pieczą zastępczą

Oświadczenie o sprawowaniu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.)

 

 

2 pkt

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego będą również dostępne w każdym przedszkolu oraz na stronach internetowych poszczególnych placówek.

 

Dokumenty do pobrania