19 września 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Otrzymało je sześć nauczycielek z gminnych placówek oświatowych.

Zasady awansu zawodowego określa Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN. Kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli to nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany oraz dyplomowany. Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela mianowanego jest m.in. zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego wręczali nauczycielom burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz zastępca burmistrza Jerzy Wysocki. Nowo mianowanym nauczycielom towarzyszyli dyrektorzy placówek oświatowych. Nauczyciele wspólnie złożyli ślubowanie wg następującej roty:

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność

nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży,

dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,

kształcić i wychowywać młode pokolenie

w duchu umiłowania Ojczyzny,

tradycji narodowych,

poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Awanse otrzymali:
Eliza Maćkowiak-Buśko – nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych w SP nr 1
Marta Anna Osakowska – nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych w SP nr 1 Monika Rawska – nauczyciel logopeda w SP w Otrębusach
Marta Semkiw – nauczyciel muzyki w SP w Żółwinie
Karolina Krystyna Świąder – nauczyciel logopeda w ZSO
Danuta Agnieszka Waleniak – nauczyciel języka niemieckiego w SP nr 1