Mieszkańcy 15 sołectw wchodzących w skład gminy Brwinów w najbliższych tygodniach będą wybierać sołtysów i rady sołeckie. Wybory obejmą Biskupice, Czubin, Domaniew, Falęcin, Kanie, Koszajec, Kotowice, Krosna, Milęcin, Moszna, Otrębusy, Owczarnia, Parzniew, Terenia i Żółwin. Pierwsze zebranie wiejskie – dla mieszkańców Kań – odbędzie się 19 marca 2019 r.

Zostały już ustalone terminy spotkań, podczas których mieszkańcy terenów wiejskich gminy Brwinów wybiorą sołtysów i rady sołeckie. W głosowaniu mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy sołectwa, którzy znajdują się w gminnym rejestrze wyborców. Wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów. 

Osoba pełniąca funkcję sołtysa będzie reprezentować sołectwo na zewnątrz. Zadaniem sołtysa jest m.in. organizowanie i koordynowanie inicjatyw oraz przedsięwzięć lokalnych m.in. z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszu sołeckiego oraz współpraca z radnymi i burmistrzem. Rada sołecka, licząca od 3 do 6 członków, jest organem doradczym.

Harmonogram spotkań [PDF]

Uchwała 111-IV.2003 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa w Gminie Brwinów