W budżecie na 2019 r. zostały zaplanowane wydatki w łącznej kwocie ponad 159 mln złotych. Gmina Brwinów na inwestycje wyda ponad 36,6 mln zł.

 

20 grudnia 2018 r. odbyła się III sesja Rady Miejskiej, podczas której zostały przyjęte uchwały dotyczące budżetu na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025. Zanim radni przystąpili do pracy nad uchwałą budżetową, projekty tych dokumentów zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, instytucji nadzorującej prawidłowość działań samorządu w zakresie spraw finansowych. RIO wydała pozytywną opinię na ich temat.

W uchwalonym budżecie zaplanowano dochody w wysokości 154 739 365,92 zł, a wydatki – 159 812 645,47 zł. Deficyt jest utrzymywany na bezpiecznym poziomie, a możliwość zadłużania się daje jednocześnie szansę na pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Największa część środków finansowych zostanie przeznaczona na oświatę – ponad 49 mln zł. Z tej kwoty ponad 41 mln zł to wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkół i przedszkoli (m.in. pensje pracowników, zakup materiałów dydaktycznych, utrzymanie i remonty budynków), a ponad 8,5 mln zł zostanie przeznaczone na działania inwestycyjne. W 2019 r. zakończy się budowa przedszkola w Żółwinie, na którą przeznaczono w tym roku 7,4 mln zł. 300 tys. złotych przeznaczono na budowę placów zabaw w przedszkolach, a  660 tys. zł  ̶  na modernizację placówek oświatowych. W planach na 2019 rok jest również aktualizacja dokumentacji projektowej budynku szkoły i przedszkola w Parzniewie.

Znaczna część budżetu zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne – ponad 36,6 mln zł. Zostało tu ujęte m.in. dalsze projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni, Żółwnie i Otrębusach, budowa parkingu przy stacji WKD w Otrębusach, przebudowa targowiska w Brwinowie, kolejne przebudowy i budowy dróg: przebudowa ul. T. Kościuszki oraz J.I. Kraszewskiego na odcinku od ul. Pszczelińskiej do ul. M. Konopnickiej oraz ul. Kampinoskiej w Brwinowie, ul. Leśnej w Kaniach na odcinku od ul. Uroczej do ul. Górnej (projekt i budowa), ul. Żółwińskiej w Owczarni na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Kazimierzowskiej, budowa drogi w Parku Miejskim w Brwinowie, drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT „Mazowsze”, ul. Słonecznej w Mosznie i Krośnie Wsi (projekt). Zostaną też opracowane dokumentacje projektowe przebudowy dróg w Brwinowie: ul. Sienkiewicza i Żwirki i Wigury, ul. Grudowskiej, J.I. Kraszewskiego na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. Kępińskiej, ul. Krótkiej, ul. Sadowej i ul. Polnej w Otrębusach, a także ul. Karolińskiej na odcinku od ul. Natalińskiej do ul. Franciszkańskiej. W planach na 2019 r. uwzględniono także dalszą rozbudowę sieci dróg rowerowych.

 

Ponad 29,2 mln zł gmina przeznaczy na pomoc społeczną, m.in. wypłaty świadczeń, usługi opiekuńcze, działalność świetlic. Ponad 24,5 mln zł pochłonie transport i łączność, m.in. zakup oznakowania drogowego, materiałów do równania dróg, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty chodników, zakup usług transportowych, inwestycje drogowe. Sporą cześć budżetu – ponad 18 mln zł – stanowią wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, to m.in. odbiór odpadów, sprzątanie gminy, pielęgnacja zieleni, konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg.

Gmina Brwinów udziela też pomocy powiatowi i województwu na mocy stosownych porozumień – w planach na 2019 rok jest m.in. budowa chodnika  wzdłuż ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kasztanową do LKS Wolta, budowa chodnika na odcinku od ronda Wacława Kowalskiego do ul. Rynek w Brwinowie, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 719 (ul. Obwodnica) z ul. Kępińską, czy opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Pszczelińskiej (między skrzyżowaniami z ulicami Wspólną i Peronową).