Przewodniczący Zarządu Benedykt Grobelny zaprasza na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 21 lutego o godz. 17 w sali przy Stadionie Miejskim w Brwinowie przy ul. Turystycznej 4.

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie
  2. Wybór protokolanta Walnego Zgromadzenia
  3. Wybór przewodniczącego obrad
  4. Ustalenie quorum zebrania
  5. Przyjęcie porządku obrad
  6. Wybór komisji skrutacyjnej
  7. Wybór komisji uchwał i wniosków
  8. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2018 rok
  9. Wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Spółki-głosowanie
  10. Propozycja uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów na 2019 r.

- budżet Spółki na 2019 r.

- wykaz prac konserwacyjnych na 2019 r.

       11 Dyskusja nad proponowaną uchwałą i głosowanie
       12 Sprawy organizacyjne dotyczące prac Zarządu Spółki
       13. Wolne wnioski i zapytania
       14. Zakończenie obrad

Za Zarząd:

Przewodniczący Zarządu

Benedykt  Grobelny