Pojawiła się nadzieja dla mieszkańców gminy Brwinów, którzy czekali na wyjaśnienie spornych kwestii między gminą a PGE Dystrybucja SA. PGE zaakceptowało treść umowy w sprawie warunków ustanawiania służebności przesyłu.

Od kiedy spółka PGE Dystrybucja S.A. zażądała od gminy Brwinów nowych zasad ustanawiania służebności przesyłu, pojawił się problem z przyłączaniem nowych budynków do sieci elektroenergetycznej. Gmina Brwinów nie chciała zgodzić się na zasady proponowane przez PGE. Ostatnie dni przyniosły przełom – projekt umowy przesłany przez gminę Brwinów został zaakceptowany.

– Udało się nam przekonać PGE, że wszelkie prowadzenie prac na drodze wewnętrznej musi odbywać się w uzgodnieniu z gminą, bowiem gmina jako zarządca drogi musi posiadać wiedzę i możliwość uzgodnienia zarówno terminu, jak i sposobu prowadzenia prac – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński. – Od tego warunku, kierując się dobrem wspólnym mieszkańców Gminy Brwinów, nie mogliśmy odstąpić – podkreśla burmistrz.

Gmina Brwinów realizuje liczne inwestycje drogowe, często z udziałem środków zewnętrznych, i jest zobowiązana do zapewnienia trwałości projektu. Prace prowadzone przez PGE bez uzgodnień narażałyby gminę na utratę rękojmi lub gwarancji, co nastąpiłoby w przypadku uszkodzenia przez wykonawców sieci i przyłączy energetycznych nawierzchni jezdni czy chodników niedawno przebudowanych dróg.

Ostatecznie w projekcie porozumienia znalazł się zapis: „W przypadku zamiaru prowadzenia przez Spółkę prac polegających na budowie, przebudowie, przeglądzie, naprawie, wymianie, remoncie, modernizacji, demontażu, rozbiórce, odbudowie urządzenia (…) Spółka zobowiązana będzie uzgodnić z Gminą termin i sposób prowadzenia w/w prac oraz odtworzenie nawierzchni”.

Referat Gospodarki Nieruchomościami rozpoczął już przegląd spraw, których nie można było do tej pory zakończyć ze względu na brak porozumienia. Po aktualizacji dokumentacji i uzupełnieniu ewentualnych braków gmina Brwinów i PGE będą mogły zacząć podpisywanie umów. Dla mieszkańców czekających już długo na przyłącze energetyczne jest to dobra wiadomość na początek Nowego Roku.