W sierpniu 2017 r. Starosta Pruszkowski wydał zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie jednej z posesji w Kotowicach. Tematem zajęła się Komisja Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego.

Decyzję w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów w Kotowicach wydał Starosta Pruszkowski w sierpniu 2017 r. Chodzi o część działki o pow. 880 m kw. (w tym 100 m kw. na przeładunek), na której właściciel deklarował zbieranie odpadów od firm remontowo-budowlanych. Zgodnie z przepisami „zbieranie” obejmuje gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, wstępne sortowanie oraz tymczasowe magazynowanie.

Biorąc pod uwagę to, że wymienione we wniosku odpady nie stanowią odpadów niebezpiecznych, Starosta wydał zezwolenie, określając w nim m.in. warunki dotyczące magazynowania odpadów, w tym selektywną zbiórkę w pryzmach lub kontenerach na utwardzonym placu, zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych. Gmina Brwinów nie była stroną tego postępowania i nie miała prawa do odwoływania się od tej decyzji. Informacje o zezwoleniu otrzymała do wiadomości w ramach standardowej procedury w sprawach tego typu.

Po kilku miesiącach pojawiły się wątpliwości – do Urzędu Gminy Brwinów dotarły informacje, że firma w Kotowicach zaczyna prace budowlane na części rolnej nieruchomości. Burmistrz Gminy Brwinów zwrócił się więc 29 marca 2018 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie (PINB) z prośbą o pilne przeprowadzenie kontroli legalności powstającej inwestycji. W ślad za pismem zostały też przesłane zdjęcia terenu. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez PINB jest w toku.

Niezależnie od wyjaśnienia kwestii inwestycji temat został też podjęty przez Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, który przeprowadził 22 maja 2018 r. wizję lokalną w obecności pracowników Urzędu Gminy Brwinów oraz sołtysa Kotowic. Jak stwierdził właściciel terenu, zbieranie odpadów nie zostało jeszcze rozpoczęte. Sposób użytkowania działki nie stanowi obecnie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, natomiast kwestia legalności wszystkich działań podejmowanych przez właściciela działki w Kotowicach jest jeszcze w trakcie badania.

Z tematem zapoznała się Komisja Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego. Na jej posiedzenie 11 lipca 2018 r. przewodnicząca komisji radna Aldona Górniak zaprosiła przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przesłał pismo, w którym przedstawił informacje z punktu widzenia Inspekcji Ochrony Środowiska i usprawiedliwił swoją nieobecność, gdyż w przypadku Kotowic sprawa należy do kompetencji starosty. Na pytania mieszkańców podczas spotkania odpowiadali reprezentujący Starostę Pruszkowskiego członek zarządu powiatu Mirosław Chmielewski, burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz jego zastępca Sławomir Walendowski.

Gmina Brwinów przekazywała na bieżąco sygnały o możliwych nieprawidłowościach, a toczące się obecnie postępowania prowadzone przez PINB oraz Starostę Pruszkowskiego sprawdzają legalność działań podjętych do tej pory przez spółkę, która uzyskała zgodę na zbieranie odpadów. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów Starosta Pruszkowski może cofnąć swoje zezwolenie na zbieranie odpadów z rygorem natychmiastowej wykonalności, a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – nakazać przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.