Gmina Brwinów zachęca mieszkańców do usuwania wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości. Na ten cel można uzyskać dotację w wysokości do 3 tys. zł.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej.

 

Uchwałą Nr XI.103.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2015 r. został przyjęty „Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest”.

 

Dotacja może być przyznana na prace polegające na:

1) demontażu, wywozie i przekazaniu do unieszkodliwienia pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy Brwinów;

2) wywozie i przekazaniu do unieszkodliwienia wcześniej zdemontowanych, ale wciąż składowanych na nieruchomościach na terenie gminy Brwinów, elementów pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy Brwinów.    

        

 

Wysokość dotacji celowej:

 

Wnioskodawca może uzyskać dotację celową w wysokości 95% udokumentowanych fakturami wydatków, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł w jednym roku budżetowym.

 

Jakie czynności i w jakiej kolejności powinny być wykonane, aby taką dotację uzyskać:

 

  1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami przez właściciela posesji, na której znajduje się azbest.
  2. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie dokonana weryfikacja zgodności złożonych dokumentów oraz przeprowadzona wizja lokalna potwierdzająca lokalizację wyrobów azbestowych.
  3. W przypadku potwierdzenia kompletności dokumentów nastąpi podpisanie umowy pomiędzy Burmistrzem, a Wnioskodawcą.
  4. Od momentu podpisania umowy Wnioskodawca może przystąpić do realizacji zadania, czyli wybiera sobie firmę, która usunie i wywiezie azbest z posesji.
  5. Po zakończeniu realizacji zadania Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami.
  6. Ostatni etap to wypłata dofinansowania.

 

Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy złożyć w Urzędzie Gminy Brwinów,
ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów - tel. 22 738 25 94