W piątek 18 maja 2018 r. rozpoczną się prace związane z przebudową ulicy Granicznej.


W związku z przebudową mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Początkowo prace prowadzone będą w rejonie od ronda Feliksa Nowosielskiego (w lekkim oddaleniu od ronda) w stronę ul. Rodzinnej po wschodniej stronie drogi, tj. od strony ul. Rodzinnej i Krańcowej, i będą postępowały w stronę ul. Pszczelińskiej. Pierwszym elementem prac jest budowa kanalizacji deszczowej, a po niej wejdą drogowcy z przebudową nawierzchni.


Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku ok. 664 m od ulicy Pszczelińskiej do ronda Feliksa Nowosielskiego obejmie budowę jezdni, chodnika, zjazdów, kanalizacji deszczowej, wyniesionego skrzyżowania z ulicą Orlą, dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w ulicy Modrzewiowej i Rodzinnej oraz budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o długości ok. 700 m. Zostaną też wykonane nowe nasadzenia drzew. Wykonawcą prac będzie firma FAL-BRUK Sp. z o.o. s.k., której oferta na kwotę 2 096 000,00 zł zmieściła się w budżecie zaplanowanym na realizację tej inwestycji. Dofinansowanie unijne na budowę ścieżki rowerowej wynosi 433 500,00 zł.


Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów”.