brwinowW budżecie gminy Brwinów na 2018 r. zostały zaplanowane wydatki w łącznej kwocie ponad 148 mln złotych.  Gmina Brwinów na inwestycje wyda prawie 39 mln zł, co stanowi ponad 26% planowanych wydatków.Gmina Brwinów rozpoczyna nowy rok z budżetem uchwalonym podczas LI sesji Rady Miejskiej, podczas której radni przyjęli uchwałę dotyczącą budżetu na 2018 rok oraz „Wieloletnia prognoza finansowa gminy Brwinów na lata 2018–2025”. W głosowaniu nad podjęciem uchwały budżetowej wzięło udział 20 radnych: 17 poparło projekt, trzech wstrzymało się od głosu, a jedna osoba była nieobecna. Zanim radni Rady Miejskiej w Brwinowie przystąpili do pracy nad uchwałą budżetową, projekty tych dokumentów zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, instytucji nadzorującej prawidłowość działań samorządu w zakresie spraw finansowych. RIO wydała pozytywną opinię na ich temat.

W uchwalonym budżecie zaplanowano dochody w wysokości 143 879 628,55 zł, a wydatki – 148 848 957,15 zł. Deficyt jest utrzymywany na bezpiecznym poziomie, a możliwość zadłużania się daje jednocześnie szansę na pozyskiwanie środków zewnętrznych.

planowanewydatki2018Największa część środków finansowych zostanie przeznaczona na oświatę – ponad 44,5 mln zł, tj. 29,95 % wydatków ogółem.


Z tej kwoty ponad 36 mln zł to wydatki bieżące związane z prowadzeniem istniejących szkół i przedszkoli (m.in. pensje pracowników, zakup materiałów dydaktycznych, utrzymanie i remont budynków), a ponad 8,5 mln zł zostanie przeznaczone na działania inwestycyjne. W 2018 r. zakończy się budowa przedszkola w Otrębusach, na którą przeznaczono prawie 5 mln zł. Rozpocznie się też budowa przedszkola przy ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie (planowane wydatki wynoszą 2,6 mln zł). Ponad 400 tys. złotych przeznaczono na budowę placów zabaw w przedszkolach, a  280 tys. zł  ̶  na modernizację szkół podstawowych. W planach na 2018 rok jest również aktualizacja dokumentacji projektowej budynku szkoły i przedszkola w Parzniewie, a także budowa odwodnienia terenu ZSO w Brwinowie od strony ul. Sportowej.
Drugą pozycję po wydatkach na oświatę zajmuje pomoc społeczna, na którą gmina Brwinów przeznaczy ponad 28,9 mln zł, czyli 19,41% wszystkich wydatków. Ponad połowa tej kwoty jest przeznaczona na  realizowanie wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus.
Trzecią pozycją w budżecie są wydatki na drogi – ponad 25 mln zł, czyli 16,98% wszystkich wydatków.
W planach inwestycji drogowych w 2018 rok znajdują się m.in.:

•    przebudowa ul. T. Kościuszki w Brwinowie od ul. Wilsona do Kraszewskiego
•    przebudowa ul. Granicznej w Brwinowie,
•    przebudowa ul. Kusocińskiego i ul. Turystycznej w Brwinowie,
•    dokończenie przebudowy ul. Myśliwskiej w Brwinowie od ul. Grodziskiej do ul. Żwirowej oraz ul. Słonecznej od ul. Sportowej do ul. Myśliwskiej
•    przebudowa  ul. Piaseckiego – Poziomki – Malinowej – Świerkowej w Otrębusach
•    przebudowa ul. Toeplitza oraz ul. Sadowej od ul. Sygietyńskiego do ul. Wspólnej w Otrębusach
•    przebudowa ul. Leśnej w Kaniach od ul. Uroczej do końca – projekt i budowa
•    projekt przebudowy skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej z ul. Leśną i Poranną w Kaniach
•    budowa ul. św. Jerzego w Parzniewie – etap II,
•    przebudowa ul. Wolności w Parzniewie od ul. Solidarności do ul. Młodości,
•    przebudowa ul. Władysława Łokietka i ul. Mieszka I w Owczarni od skrzyżowania z ul. królowej Bony do granicy Milanówka
•    budowa ul. Józefowskiej w Krośnie Wsi – etap II
•    projekt budowy ul. Słonecznej w Mosznie i Krośnie Wsi

Decyzja, które ulice zostaną w tym roku utwardzone w technologii destruktu asfaltowego, zapadnie po ocenie ich stanu, która jest dokonywana na przełomie marca i kwietnia. W 2017 roku udało się naprawić około 25 dróg gminnych.
Znaczącą pozycją w budżecie są także wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – ponad 10,1 mln zł. Obejmują one wydatki bieżące – m.in. odbiór odpadów, sprzątanie gminy, pielęgnację zieleni, konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg – oraz działalność inwestycyjną w tym m.in.:
•    projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich,
•    budowa oświetlenia ulicznego w ul. Biskupickiej w Brwinowie,
•    budowa torów dla rowerów BMX – Easy Pumptrack i Mini Pumptrack.

W planach na 2018 r. uwzględniono także rozbudowę sieci dróg rowerowych.
Pozostałe inwestycje gminy Brwinów to m.in.:
•    budowa świetlicy wiejskiej w Domaniewie,
•    modernizacja kompleksu boisk w Żółwinie.

planowanewydatkiinwestycyjne2018