W budżecie gminy Brwinów na 2017 r. zostały zaplanowane wydatki w łącznej kwocie ponad 128 mln złotych. W tym roku gmina Brwinów na inwestycje wyda ponad 28 mln zł, co stanowi niemal 22% planowanych wydatków.


28 grudnia 2016 r. odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej, podczas której został przyjęta uchwała dotycząca budżetu na 2017 rok oraz „Wieloletniej prognozy finansowa gminy Brwinów na lata 2017–2025”. W głosowaniu nad podjęciem uchwały budżetowej wzięło udział 17 radnych: 15 poparło projekt, dwóch wstrzymało się od głosu, a czworo było nieobecnych. Zanim radni Rady Miejskiej w Brwinowie przystąpili do pracy nad uchwałą budżetową, projekty tych dokumentów zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, instytucji nadzorującej prawidłowość działań samorządu w zakresie spraw finansowych. RIO wydała pozytywna opinię na ich temat.

W uchwalonym budżecie zaplanowano dochody w wysokości 124 487 804,37 zł, a wydatki – 128 234 514,97 zł. Deficyt jest utrzymywany na bezpiecznym poziomie, a możliwość zadłużania się daje jednocześnie szansę na pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Największa część środków finansowych zostanie przeznaczona na oświatę – blisko 43 mln zł, tj. 33,36% wydatków ogółem. Ta kwota pokryje koszty związane z prowadzeniem istniejących szkół i przedszkoli (m.in. pensje pracowników, zakup materiałów dydaktycznych, utrzymanie budynków) oraz działaniami inwestycyjnymi. W 2017 r. zakończy się budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Brwinowie. Na ten cel przeznaczono w tegorocznym budżecie 5,5 mln zł. Rozpocznie się budowa przedszkola w Otrębusach (planowane wydatki sięgają niemal 1,6 mln zł) oraz projektowanie rozbudowy szkoły w Żółwinie (160 tys. zł). Kwotę 430 tys. zł przeznaczono na budowę odwodnienia terenu ZSO w Brwinowie od strony ul. Sportowej, a na modernizację szkół i przedszkoli (w tym też budowę placów zabaw przy ul. Słonecznej i Lilpopa) – łącznie niemal 900 tys. zł.

Drugą pozycję po wydatkach na oświatę zajmuje pomoc społeczna. Z łącznej kwoty ponad 26 mln zł (co stanowi 20,42% budżetu gminy) ponad połowa przeznaczona jest na realizowanie wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus.

 

Znaczącą pozycją w budżecie są także wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – ponad 17,6 mln zł. Obejmują one wydatki bieżące – m.in. odbiór odpadów, sprzątanie gminy, pielęgnację zieleni, konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg – oraz działalność inwestycyjną w tym m.in.:

 • Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich (2,3 mln zł)
 • Rewitalizacja parku miejskiego w Brwinowie – III etap (1,2 mln zł)

 

Ważną kwestią dla mieszkańców jest stan dróg: znajduje to odzwierciedlanie w całym budżecie, w którym gmina Brwinów przeznacza ponad 15,2 mln zł, z czego ponad 11,5 mln zł – na inwestycje.

W planach inwestycji drogowych w 2017 r. znalazły się m.in.:

 • przebudowa ul. Mickiewicza w Brwinowie (ok. 1,35 mln zł)
 • przebudowa ul. Armii Krajowej w Brwinowie – II etap (0,86 mln zł)
 • przebudowa ul. Myśliwskiej w Brwinowie (do ul. Żwirowej) oraz ul. Słonecznej, od ul. Sportowej do Myśliwskiej (0,9 mln zł)
 • przebudowa ul. Toeplitza oraz ul. Sadowej od ul. Sygietyńskiego do Wspólnej (0,8 mln zł)
 • budowa obwodnicy wsi Moszna (1,5 mln zł)
 • budowa ul. Józefowskiej we wsi Krosna (1 mln zł)
 • budowa drogi gminnej w Domaniewie (0,34 mln zł)
 • przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego i Kolejową w Kaniach (1 mln zł)

 

W planach na 2017 r. uwzględniono także rozbudowę sieci dróg rowerowych.

Pozostałe inwestycje gminy Brwinów to m.in.:

 • projektowanie i budowa wodociągów i kanalizacji (łącznie ponad 2,6 mln zł)
 • modernizacja strażnic OSP w Brwinowie i Żółwinie, budowa ogrodzenia OSP w Mosznie i zakup samochodu dla OSP Biskupice (łącznie ponad 500 tys. zł)
 • budowa oświetlenia ulicznego (750 tys. zł)
 • budowa świetlicy w Domaniewie (600 tys. zł).

 

W 2017 r. zostanie zakończona realizacja projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”. Wydatki w tym roku wyniosą ponad 2,3 mln zł, z czego tylko ok. 440 tys. zł stanowią środki własne, a pozostałą część stanowi wkład partnerskich gmin i dotacja ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.