Policyjne statystyki oraz informacje zebrane i zaprezentowane przez Straż Miejską w Brwinowie podczas debaty o bezpieczeństwie pokazują optymistyczny obraz stanu bezpieczeństwa na terenie gminy.


Przedstawiciele policji zaprezentowali dane dotyczące różnych kategorii przestępstw oraz ich wykrywalności. Ze statystyk wynika, że na terenie gminy Brwinów można czuć się bezpiecznie. Odnotowane przypadki z reguły nie są zdarzeniami o charakterze ciężkich przestępstw, np. w kategorii „kradzież z włamaniem” mieszczą się włamania do pomieszczeń gospodarczych i komórek, w których do sforsowania drzwi wystarcza przecięcie zwykłej kłódki, a straty materialne są niewielkie. Jako zdarzenia na terenie gminy Brwinów ujmowane są też przypadki odnotowane w Miejscach Obsługi Podróżnych przy autostradzie A2. Pytania padające z sali wskazywały, że największym problemem jest duże natężenie ruchu na drogach oraz lekkomyślność kierowców.  Zastępca komendanta powiatowego Dariusz Nawotnik, zastępca naczelnika wydziału ruchu drogowego Sławomir Ścibisz oraz komendant komisariatu w Brwinowie Piotr Ziembiński odpowiadali na pytania padające z sali. Podkreślali dobrą współpracę ze strażą miejską oraz władzami gminy Brwinów. Wspólne patrole policji i straży miejskiej przyczyniają się do zwiększenia skuteczności działania tych służb. Nawet w dniu debaty o bezpieczeństwie – 18 października 2016 r. – udało się ująć w ten sposób sprawców kradzieży, którzy przywłaszczyli sobie nie tylko towary ze sklepu, lecz także torbę pozostawioną na chwilę przy rowerze parkującym na zewnątrz. Gmina Brwinów wspiera policję finansowo, m.in. poprzez współfinansowanie zakupu samochodu, który będzie pełnić służbę na naszym terenie, oraz opłacanie godzin ponadnormatywnych. Komisariat policji w Brwinowie uzupełnia stopniowo obsadę kadrową i wkrótce po zakończeniu szkoleń nowi funkcjonariusze rozpoczną pełnienie służby.

Straż Miejska w Brwinowie skupia się przede wszystkim na działaniach profilaktycznych oraz dbaniu o porządek i bezpieczeństwo na terenie gminy. W czasie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. jej funkcjonariusze wystawili 49 mandatów karnych na kwotę 6700 zł, natomiast w 358 przypadkach zastosowano pouczenie. Dużym problemem jest parkowanie samochodów w miejscach niedozwolonych, które może powodować zagrożenie dla innych uczestników ruchu, lub – zwłaszcza na terenach osiedli mieszkaniowych – utrudnić dojazd służbom ratowniczym. Szczególnym nadzorem Straży Miejskiej w Brwinowie objęta została strefa płatnego parkowania na Rynku, w której przeprowadzono 690 kontroli. W porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększyła się liczba kierowców, którzy chcą „zaoszczędzić na opłatach”.


W okresie od stycznia do końca września 2016 r. Straż Miejska w Brwinowie przeprowadziła w świetlicach, szkołach i przedszkolach 108 godzin zajęć z 11 tematów swojej oferty programowej. Zajęcia miały formę pogadanek, prelekcji oraz gier i zabaw dla dzieci z przedszkoli.  – Do omawiania niektórych tematów wykorzystywane są prezentacje i filmy instruktażowe, a także różnego rodzaju makiety, plansze i kolorowanki. Wszystkie zajęcia mają charakter interaktywny w celu zmobilizowania słuchaczy do czynnego uczestnictwa poprzez wyrażanie własnych opinii, spostrzeżeń, a także zadawanie pytań strażniczce prowadzącej – podkreślał podczas prezentacji komendant Tomasz Kowalski. W czerwcu funkcjonariusze straży miejskiej przy współpracy z kadrą pedagogiczną Zespołu Szkół nr 1 przeprowadzili konkurs „Jestem bezpieczny na drodze”, w którym wzięło udział 132 uczniów ze szkół gminnych. Strażnicy udzielili również wszelkiego możliwego wsparcia i pomocy przy organizacji i przeprowadzeniu egzaminów na kartę rowerową, w których udział wzięło 169 dzieci.

Komendant Straży Miejskiej Tomasz Kowalski podkreślał, że widać już efekty działania strażników tzw. rejonowych. Zlokalizowali oni 55 miejsc zaśmieconych, z czego do Referatu Gospodarki Komunalnej przekazano informację o 31. Doprowadzono do uprzątnięcia 20 miejsc przez sprawców zaśmiecenia bądź właścicieli działek, a cztery sprawy są w trakcie realizacji. „Rejonowi” odnotowali też cztery wraki i pojazdy porzucone – w dwóch przypadkach wyegzekwowano usunięcie przez ich właścicieli, a dwie sprawy są obecnie w toku. Strażnicy reagowali też na zgłoszenia oraz podejmowali  interwencje własne dotyczące spalania odpadów. Od stycznia do końca września podjęli aż 91 takich interwencji.  Zastosowano 44 pouczenia, w 8 przypadkach nałożono mandat, a jeden wniosek trafił do sądu. W 38 przypadkach nie stwierdzono spalania śmieci. Strażnicy przeprowadzili także 245 kontroli pod kątem posiadania przez mieszkańców umów oraz rachunków za wywóz nieczystości płynnych. Wykonali też 2300 kontroli tzw. miejsc zagrożonych. W ramach codziennej służby Straż Miejska w Brwinowie udziela asyst i konwojuje przewóz pieniędzy, papierów wartościowych oraz różnego rodzaju dokumentów.
Wśród „innych działań” wymienionych w prezentacji straży miejskiej było także „ujawnianie nieprawidłowości w infrastrukturze”. Sprawy dotyczące awarii lub konieczności wykonania bieżących remontów przekazywane były m.in. do Spółki Wodnej w Brwinowie, telekomunikacji, energetyki oraz zarządców dróg: wojewódzkich, powiatowych i gminnych. – Bywały też sytuacje, że funkcjonariusze we własnym zakresie poprawiali znaki drogowe i przycinali zasłaniające je drobne gałązki drzew i krzewów, zdejmowali przemoczone i zwisające z tablic plakaty itp. – podkreślał komendant Kowalski. W ostatnich miesiącach strażnicy miejscy mieli do czynienia z 34 osobami nietrzeźwymi. Trzy osoby umieszczono w Policyjnej Izbie Zatrzymań do wytrzeźwienia. Taka sama liczba przypadków wymagała interwencji pogotowia ratunkowego. Większość – 28 osób – odwieziono do domów i przekazano rodzinom. W 2016 r. strażnicy miejscy zabezpieczyli 17 imprez publicznych i uroczystości. Strażnicy miejscy mieli swój udział nie tylko w wystawianiu pocztu sztandarowego gminy Brwinów na oficjalne obchody świąt państwowych i narodowych. W zabezpieczeniu udział wzięło 68 funkcjonariuszy, którzy przepracowali  łącznie 45 godzin.