Podczas sesji Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbyła się 8 sierpnia 2016 r., radni przyjęli uchwałę wprowadzającą uaktualniony „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 2016-2023”.


Nowa uchwała zastąpiła uchwałę z 10 czerwca 2015 r. Uchwalony wówczas „Lokalny Program Rewitalizacji gminy Brwinów na lata 2015–2025” wymagał dostosowania do zmieniających się przepisów prawa i nowych wytycznych.
Wprowadzone zmiany wiążą się z wejściem w życie ustawy o rewitalizacji, na mocy której można realizować przedsięwzięcia  naprawcze bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji. Jednak aby gmina mogła otrzymać dofinansowanie na projekty rewitalizacyjne z Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego, konieczna była aktualizacja dokumentu. Zmiany polegały na jego dostosowaniu do obowiązujących przepisów i wymogów formalnych, które program powinien spełniać, żeby mógł zostać wpisany do wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego prowadzonego przez zarząd województwa.


Program rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej i kulturowej, którego celem jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z trudnej sytuacji oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Działania naprawcze ukierunkowane są przede wszystkim na poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Mapa obszaru objętego programem rewitalizacji powstała na podstawie analizy wielokryterialnej. Obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni miasta oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców miasta.

O dofinansowanie na różnego rodzaju działania rewitalizacyjne (nie tylko inwestycyjne, ale też społeczne) będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, inwestorzy i mieszkańcy. Dzięki wpisaniu ich pomysłów na rewitalizację miasta do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 2016-2023” droga do uzyskania dodatkowych funduszy np. na działalność szkoleniową skierowaną do mieszkańców Brwinowa czy rewitalizację starzejących się kamienic, może okazać się łatwiejsza.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 2016-2023

Mapa obszaru objętego programem rewitalizacji

mapkarewitalizacja