Mieszkańcy terenów wiejskich gminy Brwinów wybierają sołtysów i rady sołeckie. Już odbyły się zebrania wiejskie w sołectwach Domaniew, Terenia, Owczarnia, Żółwin, Falęcin, Krosna, Czubin i Biskupice. W terminarzu pozostały Kanie, Koszajec, Kotowice, Milęcin, Moszna, Otrębusy i Parzniew.
 

Trwa cykl zebrań wiejskich, będących jednocześnie spotkaniami burmistrzaArkadiuszaKosińskiegoz mieszkańcami sołectw gminy Brwinów. Dla burmistrza jest to kolejna okazja do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcamigminy, ale tym razem najważniejszymi punktami spotkania są wybory sołtysów i rad sołeckich.Są to wybory tajne, a uczestniczyć w nich mogą wyłącznie pełnoletni mieszkańcy sołectwa, którzy posiadają prawa wyborcze (znajdują się w spisie wyborców). Dodatkowe wybory przeprowadza przy okazji prezes Spółki Wodnej BrwinówBenedykt Grobelny, któryw ten sposób kompletuje listę delegatów do Spółki Wodnej Brwinów i przedstawia mieszkańcom informacje dotyczące np. prac związanych z konserwacją rowów melioracyjnych.
 
Pierwsze spotkanie - z mieszkańcami Domaniewa i Domaniewka - odbyło się 12 marca.Podsumowanie minionych czterech lat, przygotowane przez sołtysa Wiolettę Badurek  prezentowało nie tylko sukcesy (wspólne imprezy i przedsięwzięcia, integracja mieszkańców, zwycięstwa reprezentacji piłkarskiej na Turnieju Sołectw), czy zmiany w sołectwie (budowa kanalizacji, remonty dróg, urządzenie placu zabaw), ale przypominało także trudne momenty, które mieszkańcy przeżywali razem (powódź, kłopoty z przejezdnością jednej z dróg). Mieszkańcy Domaniewa i Domaniewka wystawili swojemu dotychczasowemu sołtysowi bardzo wysoką ocenę: w tajnym głosowaniu Wioletta Badurek uzyskała 100-procentowe poparcie, a tylko jeden z oddanych głosów był nieważny. Do rady sołeckiej wybrani zostali: Benedykt Grobelny, Krzysztof Markowicz, Paweł Pawluk, Zofia Wall, Agnieszka Wiecińska oraz Agnieszka Żbikowska.
 
Pierwsze odbywające się już wiosną spotkanie sołeckie odbyło się 21 marca w Tereni, najmniej licznym sołectwie. Dotychczasowy sołtys Stanisław Frej został wybrany na kolejną kadencję. W radzie sołeckiej znaleźli się Stanisław Dębiński, Krystyna Formella i Dariusz Wolski. – Dla nas najważniejsze jest utwardzanie dróg – dały się słyszeć opinie mieszkańców. Już do tej pory na ten cel przeznaczano część funduszu sołeckiego i to też stawiano jako postulat wobec wybranych reprezentantów sołectwa.
 
Owczarnia zaskoczyła bardzo dużą frekwencją: mieszkańcy nie mieścili się w przestronnej sali OWCY (oddanej do użytku w 2013 r. świetlicy wiejskiej w Owczarni, czyli Owczarniańskim Wiejskim Centrum Animacji). Dużo osób przysłuchiwało się zebraniu zza otwartych drzwi tarasowych oraz uchylonych okien. Dotychczasowy sołtys Andrzej Baranowski przedstawił sprawozdanie z minionych czterech lat. Owczarnia bardzo się zmieniła w tym czasie: udało się zrealizować m.in. budowę świetlicy oraz chodnika w ulicy Książenickiej, a w 2015 r. rozpocznie się budowa kanalizacji. Powstały dwa nowe place zabaw: przy świetlicy oraz przy ul. Żółwińskiej, a plac przy ul. Małej jest systematycznie doposażany. Prezentacja pokazała przegląd dokonań minionych lat, także wspólnych wycieczek, imprez itp. Na zakończenie sołtys Andrzej Baranowski oświadczył, że nie będzie już kandydował na kolejną kadencję. Brawa i podziękowania od mieszkańców oraz kwiaty od burmistrza Arkadiusza Kosińskiego były potwierdzeniem tego, że pełniąc tę funkcję sołtys zasłużył sobie na szacunek i uznanie.

Nowym sołtysem została Helena Piotrowska. Mieszkańcy wybrali też radę sołecką, w skład której weszli: Ewa Głowacz, Anna Kiełczykowska, Tomasz Lewandowski, Barbara Tkaczyk-Przelaskowska i Bogdan Woźnicki.

Spotkanie w Żółwiniekończyło sobotni maraton trzech spotkań, które odbyły się 21 marca. Rozpoczęło się z opóźnieniem, spowodowanym przedłużaniem się zebrania w Owczarni. Mieszkańcy wysłuchali sprawozdania sołtysa Karola Marchwiaka. Wywiązała się dyskusja, podczas której zostały też poruszone tematy związane z inwestycjami planowanymi w najbliższych latach. W wyborach wygrał dotychczasowy sołtys. Członkami rady sołeckiej zostali: Grzegorz Kogut, Paweł Komender, Zbigniew Kulesz, Elżbieta Senkalska i Piotr Strubiński.
 
W ostatnim tygodniu odbyły się spotkania w czterech sołectwach na północy gminy Brwinów. Sołectwo Falęcin (obejmujące Falęcin i Grudów) będzie mieć nowego sołtysa: została nim Sylwia Kalinowska. Jako rada sołecka wspierać ją będą: Grzegorz Gosk, Tadeusz Gosk, Daniela Kaczorowska, Krzysztof Tatarczak oraz Barbara Zientara. Nie zmienił się sołtys Krosny Jarosław Wiśniewski. Do rady sołeckiej zostali wybrani Grzegorz Cichocki, Leszek Drabik, Krzysztof Drapała. W podobny sposób przebiegły wybory w sołectwach Czubin i Biskupice. Sołtysami na kolejną kadencję zostały panie Aldona Górniak oraz Elżbieta Dolota.
 
Domaniew:
    Owczarnia:


Terenia:


Żółwin: