Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” wymaga płynnego finansowania. Aby je zapewnić gmina Brwinów skorzysta z dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 

Dwie pożyczki, które zasilą rachunek gminy Brwinów pozwolą na terminowe wypłacanie zobowiązań względem wykonawców oraz pokryją wkład własny gminy w realizację projektu, czyli tę część wydatków, która nie zostanie zrefundowana ze środków unijnych. To już kolejne środki, które gmina Brwinów otrzyma od WFOŚ-u.

Jak mówi pełnomocnik burmistrza ds. realizacji projektu „Czyste życie” Adam Adamczyk: pierwsza pożyczka o numerze 0007/12/FS/OWS/P na kwotę do 8 688 500 zł zostanie wypłacona gminie Brwinów w sześciu transzach w okresie od 30 lipca 2012 r. do 23 grudnia 2013 r. Spłata następować będzie w latach 2013-2023. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 3,5% w skali roku.

Druga umowa o numerze 0008/12/FS-P/OWS/P dotyczy tzw. pożyczki pomostowej na kwotę do 18 861 500,- zł. Kwota przewidziana w tej umowie zostanie przekazana na rachunek gminy w pięciu ratach do 21 grudnia br. Spłata pożyczki nastąpi w 2013 r. Oprocentowanie tej pożyczki, podobnie jak w przypadku pierwszej, jest stałe i wynosi 3,5% w skali roku.

Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.