Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się m.in. utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Brwinów. Po raz pierwszy od 3 lat wzrosły ceny za te media: podwyżka wynosi 3-4 gr. Prezes Wiesław Urbański przygotował szczegółową kalkulację nowych taryf w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Brwinowie Uchwałą Nr VI.74.2014 z dnia 4 marca 2015 roku, od 1 kwietnia 2015 r. ulegną zmianie stawki opłat taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie gminy Brwinów. Wprawdzie zmiany w opłatach zostały pozytywnie zweryfikowane przez Burmistrza Gminy Brwinów, a następnie zaakceptowane przez Radę Miejską w Brwinowie, jednakże autorem ich jest Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie (BPWiK), które od dnia 1 października 2012 roku, na podstawie otrzymanego zezwolenia i w oparciu o podpisaną z Gminą Brwinów umową operatorską, świadczy usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brwinów.

Ceny za dostarczaną przez BPWiK wodę i odprowadzane ścieki kalkulowane są w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 26 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzorze wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. BPWiK kalkulując wysokość niezbędnych przychodów na rok obowiązywania nowych taryf (2015) uwzględnia m.in. koszty eksploatacji i utrzymania w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzania jest taryfa (2014), z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy. Taką planowaną zmianą jest zawsze prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, który zgodnie z Ustawą Budżetową na rok 2015 z dnia 17 grudnia 2014 roku wynosi 101,2 %, co oznacza prognozowaną inflację w wysokości 1,2 %. Dobre wyniki finansowe BPWiK w roku 2014 oraz racjonalne planowanie wydatków pozwoliły na ograniczenie podwyżek cen do poziomu poniżej 1%. Pragnę przy tym zaznaczyć, że ceny za wodę i ścieki nie były zmieniane od roku 2012.

Obecna zmiana cen sprowadza się do wzrostu opłaty dla mieszkańców za 1 m3wody o 0,03 zł netto (trzy grosze), tj. o 0,9% oraz za 1 m3 ścieków bytowych o 0,04 zł netto (cztery grosze), tj. o 0,5% + podatek VAT w wysokości 8%. Oznacza to wzrost kosztów utrzymania w tym segmencie średnio dla 1 osoby o około 1,36 zł brutto za wodę za cały rok oraz o około 1,81 zł brutto za ścieki za cały rok.

Pragnę Państwa zapewnić, że BPWiK dokłada wszelkich starań, aby nasze usługi były na coraz wyższym poziomie przy możliwie niskich do uzyskania kosztach.
 
Uchwała

Z poważaniem
Wiesław Urbański
Prezes Zarządu