Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie przypomina o możliwości składania wniosków o stypendia szkolne. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty termin składania wniosków upływa 15 września br.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń - mieszkaniec gminy Brwinów, znajdujący się w ciężkiej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej miesięczna wysokość dochodu na 1 osobę w rodzinie, uprawniająca do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 351,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające wysokość dochodu
w rodzinie:  
-    zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości  dochodów uzyskanych  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
-    odcinek renty/emerytury za poprzedni miesiąc,
-    zaświadczenie ze Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości uzyskiwanej pomocy materialnej,
-    oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2011 r. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia  wnioskodawcy.
Wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 4a w terminie do 15 września 2012 r.
Wydrukowany wniosek o przyznanie stypendium można otrzymać w siedzibie ŚOPS-u lub pobrać ze strony www.sops.brwinow.pl. Formularz zamieszczamy również pod artykułem.