Budowa kanalizacji sanitarnej to największa inwestycja gminy Brwinów: do końca 2013 r. w Brwinowie, Kaniach i Otrębusach powstanie ponad 120 km sieci w ramach dofinansowanego ze środków UE projektu „Czyste życie”, a teraz – dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Rolnictwa – będzie możliwe wybudowanie kanalizacji sanitarnej dla Domaniewa, Domaniewka i Moszny.


Domaniew, Domaniewek i Moszna są miejscowościami gęsto zaludnionymi. Budowa kanalizacji sanitarnej jest tam konieczna ze względu na wskaźnik koncentracji wynoszący ponad 120 mieszkańców na 1 km sieci. Unijne wymogi ochrony środowiska nakazują w takich przypadkach budowę kanalizacji sanitarnej. Polska wchodząc do Unii Europejskiej przyjęła konkretne zobowiązania dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych. Okres przejściowy upłynie z końcem 2015 r. i wówczas Unia będzie mogła rozpocząć naliczanie kar. Gminy będą płacić kary proporcjonalnie, w zależności od liczby mieszkańców  niepodłączonych do kanalizacji, a mieszkających na terenach spełniających określone kryteria. Gmina Brwinów – realizując obecnie duże inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną – uniknie kar finansowych, jakie dotkną wiele samorządów w Polsce od 1 stycznia 2016 r.

Realizacja kanalizacji sanitarnej w Domaniewie, Domaniewku i Mosznie będzie możliwa dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jego łączna kwota wynosi ponad 9,5 mln zł. W 2012 r. gmina Brwinów może liczyć na pożyczkę w kwocie do 932.034,72 zł, a w 2013 r. i 2014 r. – do 8.145.622,38 zł oraz 497.627,75 zł. – Poprosiłem już o rozpoczęcie postępowania przetargowego – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg. Będzie to kolejna duża inwestycja i kolejny krok do przodu w rozwoju terenów wiejskich gminy Brwinów.