Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wydał publikację prezentującą projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane przez mazowieckie miasta i gminy. Największym spośród dofinansowanych przedsięwzięć jest brwinowskie „Czyste życie”.

Na Mazowszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przyznano dofinansowanie 15 przedsięwzięciom, dla których instytucją wdrażającą jest mazowiecki WFOŚiGW. Niektóre gminy zakończyły już realizację swych projektów. W publikacji prezentującej stan wdrażania dofinansowanych działań, Brwinów znalazł się na drugim miejscu wśród gmin, którym po zatwierdzeniu wniosków o płatność przekazano dotychczas najwyższe kwoty wsparcia. Na rachunek gminy Brwinów wpłynęło dotąd ponad 53,7 mln zł. „Czyste życie” to projekt o najwyższej kwocie dofinansowania spośród koordynowanych przez WFOŚiGW wniosków dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Wartość umowy o dofinansowanie projektu wyniosła 159 449 117,00 zł. O 4 mln zł mniejsze wsparcie otrzymało miasto Józefów. Projekty Brwinowa i Józefowa to jedyne ponad stumilionowe przedsięwzięcia koordynowane przez mazowiecki WFOŚiGW. Kolejne gminy rozwijające gospodarkę wodno-ściekową realizują zadania z dofinansowaniem niższym co najmniej o połowę.

Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem: w lutym oddano do użytkowania ostatni odcinek kanalizacji sanitarnej wybudowanej po północnej stronie Brwinowa.

Na ukończeniu jest obecnie kolejny – blisko 1,3-kilometrowy odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Borówki i w ul. Tarniny w Otrębusach. Równolegle prowadzone prace związane są z budową kanalizacji sanitarnej w Brwinowie na południe od torów PKP. W grudniu ub. r. oddano do użytkowania pierwszy, 18-kilometrowy odcinek sieci, a przewidywany termin oddania kolejnego to kwiecień 2013 r. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Otrębusach i Kaniach. Pierwsi mieszkańcy Otrębus od listopada ub. r. mogą już przyłączać swoje posesje. Kolejny odcinek został oddany w styczniu, następne powinny być gotowe w kwietniu 2013 r. Na ukończeniu jest rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Brwinowie i w Parzniewie.

Łącznie, od początku realizacji projektu „Czyste życie” wybudowanych zostało ponad 31 km sieci wodociągowej, ok. 95 km sieci kanalizacyjnej oraz dwie pompownie sieciowe wody. Dotychczasowe płatności na rzecz wykonawców zamykają się w kwocie ok. 57,2 mln zł.

Finalizacja wszystkich robót prowadzonych w ramach projektu przewidziana jest na grudzień 2013 r.

Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko