Z myślą o pozyskiwaniu dotacji unijnych 21 lutego 2014 r. zostało podpisane w Warszawie wielostronne porozumienie o współpracy samorządów przy realizacji tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wśród 38 sygnatariuszy jest także gmina Brwinów. 


Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są wprowadzanym przez rząd nowym sposobem współpracy samorządów, który ma pozwolić na skuteczniejsze pozyskiwanie i lepsze wykorzystanie dotacji unijnych. Miasto stołeczne Warszawa oraz otaczające je 37 gmin utworzyło Warszawski Obszar Funkcjonalny, chcąc realizować wspólne przedsięwzięcia finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym (RPO). Warszawski Obszar Funkcjonalny zajmuje 7,7% powierzchni województwa mazowieckiego, ale skupia 50,1% jego mieszkańców.

- Gmina Brwinów będzie się starała wykorzystać szanse wiążące się z uczestnictwem w tym porozumieniu – zapowiada burmistrz Arkadiusz Kosiński, choć dodaje, że jest jeszcze za wcześnie, by mówić o konkretnych projektach. Sam zgłosił też do projektu porozumienia kilka zastrzeżeń. Była wśród nich m.in. kwestia przewagi Warszawy nad innymi samorządami: stolica jako jedyna posiada obecnie prawo weta i miałaby samodzielnie reprezentować Warszawski Obszar Funkcjonalny. – Chciałbym, abyśmy w gronie samorządów współpracowali kolegialnie, mogąc w drodze konsensusu zadbać o dobro naszych gmin i ich mieszkańców. To naturalne, że Warszawa będzie się starać jak najwięcej otrzymać z tego „wspólnego tortu dotacji” na własne potrzeby, ale nie może się to odbywać kosztem wartościowych przedsięwzięć innych gmin całego obszaru – podkreśla burmistrz Kosiński.

Fundusze w ramach ZIT przeznaczone mają być na rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego Warszawę i jej obszar funkcjonalny (gmina Brwinów może skorzystać np. z projektów zakładających stworzenie spójnej sieci ścieżek rowerowych) oraz promocję gospodarczą, w tym poprawę dostępności stref przemysłowych (np. poprzez budowę infrastruktury, przygotowanie terenów inwestycyjnych, budowę układu komunikacyjnego). W poniedziałek 3 marca odbyło się I posiedzenie Komitetu Sterującego WOF ZIT, w którym brali udział niemal wszyscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci gmin. Na posiedzeniu podsumowującym kilkumiesięczną pracę grup roboczych zostały przyjęte założenia    Strategii WOF ZIT oraz podział środków na konkretne działania i komponenty. - Cieszę się, że zgłoszone przeze mnie propozycje dot. zwiększenia dofinansowania na budowę systemu ścieżek rowerowych oraz wprowadzenie wspierania gospodarki w formie dofinansowania na uzbrajanie terenów inwestycyjnych zyskały akceptację niemal wszystkich gmin - mówi burmistrz Kosiński - dzięki czemu z niespełna 165 mln zł do ponad 266 mln zł została zwiększona wartość dofinansowanych ścieżek rowerowych, zaś na dofinansowanie zadań dot. dofinansowania uzbrojenia terenów przemysłowych zostanie przeznaczonych blisko 135 mln zł.