Od 5 do 15 listopada 2014 r. można składać wnioski o stypendium gminy. Szansę, by je otrzymać, mają najlepsi uczniowie i studenci, którzy mogą pochwalić się wybitnymi wynikami w nauce lub wykazali się znaczącymi osiągnięciami edukacyjnymi bądź sportowymi.

Stypendium to forma wsparcia dla tych, uzyskali np. tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego lub wojewódzkiego konkursu, ogłoszonego przez kuratora oświaty lub potwierdzili wysokie umiejętności innymi znaczącymi osiągnięciami edukacyjnymi, są laureatami lub finalistami konkursów, przeglądów lub festiwali o wysokiej randze artystycznej lub stanęli na podium zawodów sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje wyłącznie dyrektorom placówek oświatowych po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, rektorom lub dziekanom szkół wyższych, burmistrzowi gminy Brwinów, komisji oświaty, kultury i sportu Rady Miejskiej w Brwinowie, klubom sportowym zrzeszającym zawodnika, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie oraz dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Brwinowie.

Do wniosków opiniowanych przez komisję stypendialną, należy dołączyć dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia kandydata. Stypendium gminy Brwinów przyznawane jest tym, którzy swymi zdolnościami i zainteresowaniami wykraczają poza program szkolny lub program studiów.

Stypendium może zostać przyznane zamieszkałym na terenie gminy Brwinów uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom, którzy nie ukończyli 25 roku życia. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest miejsce zamieszkania na terenie gminy Brwinów oraz rozliczanie się z podatku dochodowego przez opiekunów prawnych ucznia/studenta lub samego ucznia/studenta w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie.

Miesięczna wysokość stypendium przyznawanego na maksymalnie 10 miesięcy może wynosić od 200 do 400 zł w zależności od osiągniętych wyników, środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy oraz liczby osób, którym je przyznano. Informacji udziela Referat Oświaty: tel. 22 738 26 17.Wniosek dla ucznia
Wniosek dla studenta
Regulamin