W dniach od 18 kwietnia do 2 maja 2014 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo” będzie można składać wnioski o dotacje na realizację zadań z zakresu rozwoju terenów wiejskich.


Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
              „ Odnowa i rozwój wsi” (limit dostępnych środków: 229 501zł);

I. Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 18 kwietnia do 2 maja 2014r do godz. 15:00.

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio
w Biurze LGD – Zielone Sąsiedztwo ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD
i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Zielone Sąsiedztwo.
Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku, w opisie celów operacji należy określić, do realizacji jakich celów ogólnych
 i szczegółowych wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się operacja wymieniona we wniosku.

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania wraz z instrukcją wypełnianiaznajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD – Zielone Sąsiedztwo www.zielonesasiedztwo.org.pl oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl.     

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się na stroniewww.zielonesasiedztwo.org.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD Zielone Sąsiedztwo.  

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.
-   zgodność z przynajmniej 1 celem zapisanym w LSR;
-  uzyskanie min. 25 punktów na 50 możliwych do zdobycia – działanie „Odnowa i rozwój wsi”

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku
o przyznanie pomocy.

Do wniosku wymagane jest dołączenie „Oświadczenia beneficjenta” dotyczącego przetwarzania i udostępniania danych oraz informacji dotyczących operacji.
Wzór dokumentu dostępny jest na stronie www.zielonesasiedztwo.org.pl
 
Pracownicy biura zapewniają bezpłatną pomoc przy wypełnieniu wniosku.
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Zielone Sąsiedztwo ul. Świerkowa 1,       05-807 Podkowa Leśna, tel. 22-724-58-90


Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.