Burmistrz Arkadiusz Kosiński kontynuuje cykl spotkań z mieszkańcami. Na spotkaniu w Otrębusach dodatkowym punktem, obok omówienia inwestycji i odpowiedzi na pytania mieszkańców,  było podjęcie uchwał zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Otrębusy” oraz przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2013 r.

Kolejne  „Plany odnowy miejscowości” , w których opracowanie angażuje się radny Mariusz Baranowski, stanowią podstawę do pozyskiwania pieniędzy z Programu Rozwoju i Odnowy Wsi. Można uzyskać kwotę do 500 tys. zł na jedną miejscowość: w przypadku Otrębus planowanie jest przeznaczenie tej kwoty na remont Toeplitzówki i zagospodarowanie jej otoczenia.

„Plan odnowy miejscowości Otrębusy” zawiera charakterystykę sołectwa: począwszy od historii, poprzez zabytki, dane statystyczne dotyczące gminy i sołectwa. – Ten dokument musi mieć określone ramy – wyjaśniał jego autor, radny Mariusz Baranowski. W skrócie przedstawił zawartość swojego opracowania, zachęcając mieszkańców do zapoznania się z całością, która jest opublikowana na portalu brwinow.pl. Otrębusy są największym sołectwem: liczą ponad 2400 mieszkańców, co stanowi ponad 10% mieszkańców gminy. Częścią opracowania jest analiza zasobów sołectwa: jego walorów przyrodniczych, komunikacyjnych oraz analiza SWOT, która pokazuje wiele mocnych stron sołectwa. Tabela z planem działań, jakie należałoby podjąć w Otrębusach, zawiera 16 punktów, m.in. budowę gimnazjum i sali gimnastycznej, remont szkoły i budowę przedszkola, remont pałacyku Toeplitza i rewitalizację otaczającego go parku, remonty i budowę dróg i chodników oraz budowę ścieżek rowerowych, kanalizacji i wodociągów, dobudowę oświetlenia oraz stworzenie systemu informacji. – Ten dokument nie zapewni realizacji wszystkich wyliczonych potrzeb, gdyż na to potrzeba ok. 100 mln zł. Pozwoli jednak na aplikowanie o środki zewnętrzne i podejmowanie działań mniejszymi krokami – wyjaśniał burmistrz Kosiński. Mieszkańcy zgłosili potrzebę uwzględnienia w „Planie…” melioracji. Ten dodatkowy punkt zostanie zaproponowany radnym, którzy będą pracować nad planem w najbliższym tygodniu. „Plan odnowy miejscowości Otrębusy” został przyjęty jednogłośnie. – Poznałem Otrębusy jak swoją Owczarnię – podsumował z uśmiechem radny Baranowski, któremu mieszkańcy Otrębus podziękowali brawami za jego zaangażowanie na rzecz ich miejscowości.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński opowiadał o wielu sprawach związanych z budową „Czystego życia”. Zapowiedział kolejne spotkania, na które zapraszani będą mieszkańcy rejonów, gdzie oddawane są kolejne odcinki sieci. Na spotkaniu obecny był Adam Adamczyk, który w projekcie „Czyste życie” pełni funkcję MAO, czyli pełnomocnika burmistrza do spraw realizacji projektu.

Burmistrz omówił też kwestię funduszu sołeckiego: o tych pieniądzach decydują sami mieszkańcy. Na Otrębusy przypada kwota ok. 29 tys. zł. Sołtys Konrad Goljanek odczytał propozycje rady sołeckiej Otrębus zgłoszone do budżetu gminy. Rada sołecka zwróciła się o szereg inwestycji: oświetlenie, garby ograniczające prędkość, przebudowę ulic przy skrzyżowaniu – dwa ronda, chodniki, utwardzenie ulic, uchwalenie planu zagospodarowania terenu dla Otrębus, wykonanie ogrodzenia Toeplitzówki, założenie kamery, budowę ścieżek rowerowych, konserwację zieleni, odwodnienie terenu, ustawienie drogowskazów, ujednolicenie tabliczek z numeracją, budowę wiat, wywóz trawy i liści, zmianę organizacji ruchu przy sklepie.  Fundusz sołecki  mieszkańcy przeznaczyli na doposażenie placu zabaw przy świetlicy przy ul. Krótkiej, dofinansowanie warsztatów w ramach festiwalu „Jazz w Mazowszu” ,  Festiwal Sztuk Walki oraz prowadzenie portalu Otrebusy.pl.

Wśród problemów poruszanych na spotkaniu pojawił się temat wzmożonego ruchu, przekraczania prędkości, niebezpiecznego poruszania się ulicami, w których nie ma chodników, braku parkingu przy WKD oraz parkowania przy szkole. Burmistrz wyjaśnił, że przy nowych inwestycjach musi być oszacowana liczba miejsc parkingowych. Przy okazji budowy gimnazjum powstanie też nowy parking. Jeden z uczestników spotkania upominał się o przycięcie drzew w ul. Polnej, inni zgłaszali kłopoty z sąsiadami, którzy nie przycinają żywopłotów utrudniających przejście wzdłuż ich posesji.

Mieszkańców interesowała możliwość wprowadzenia wspólnego biletu WKD i ZTM. Gminy podejmują współpracę: na mocy porozumienia międzygminnego ma być współfinansowanie przygotowanie opracowania, które posłużą do rozmów z ZTM. Liderem porozumienia jest Grodzisk Mazowiecki.  

Obecni na spotkaniu wskazywali konkretne miejsca – zarwane studzienki, zapchane studzienki kanalizacyjne, problemy z oświetleniem. Zauważyli, że pielęgnacja klombów oraz koszenie odbywa się w miarę systematycznie. Przy stacji WKD został ustawiony stojak na rowery, w najbliższym czasie pojawi się kilka słupów ze strzałkami kierujących w różne miejsca. – Nie jest już źle – przyznawali mieszkańcy, doceniając starania gminy o poszerzenie i utwardzenie ul. Poziomki.

Przy okazji pytań o odbiór trawy i liści pojawił się temat zmian w systemie gospodarki odpadami. Rewolucja śmieciowa dotyczy wszystkich gmin w Polsce. Rada Miejska w Brwinowie podjęła już w tej sprawie pierwsze uchwały. Gmina Brwinów będzie pobierała, jak wszystkie gminy w całej Polsce, tzw. podatek śmieciowy. Prawdopodobnie podczas zbiórki wszystkie odpady będą dzielone na bioodpady, surowce wtórne oraz inne, zmieszane. Wymagania unijne są zaostrzone i obwarowane karami. Dzisiaj gmina Brwinów płaci za worki do segregacji (raz w miesiącu), za odbiór leków, odpady wielkogabarytowe itp. Według zasad unijnych musi się to zmienić: „zanieczyszczający płaci”. Pieniądze zebrane od mieszkańców powinny finansować cały system. W planach jest odbieranie śmieci co dwa tygodnie.

Podobnie jak w innych sołectwach, także w Otrębusach jednym z punktów było zapoznanie mieszkańców z akcją „Stawka większa niż 8 mld”. Ustawy sejmowe i rozporządzenia nakładają na gminy wiele nowych obowiązków, za czym nie idą dodatkowe pieniądze. Radny Zbigniew Kurządkowski, który jest koordynatorem akcji w gminie Brwinów, przekazał mieszkańcom ulotki informacyjne i zebrał podpisy: wiele osób zdecydowało  się na poparcie akcji.