Krosna, Falęcin, Czubin, Biskupice – podczas zebrań wiejskich w tych miejscowościach mieszkańcy spotkali się z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim i podejmowali decyzję o przeznaczeniu funduszy sołeckich na 2013 rokMimo wielu różnic między sołectwami na spotkaniach pojawiało się sporo wspólnych tematów, wśród nich m.in. omówienie zmian w systemie gospodarki odpadami, przedstawienie sytuacji finansowej gminy i najbliższych zamierzeń inwestycyjnych czy kwestie związane z planowaniem przestrzennym oraz problemy zgłaszane przez mieszkańców, dotyczące przede wszystkim złego stanu dróg i uciążliwości wynikających z sąsiedztwa autostrady oraz związane z wodą – podtopieniami, zasypywaniem rowów i stawów oraz niedrożnością systemu melioracji. Mieszkańcy chcący poprzeć akcję Związku Miast Polskich „Stawka większa niż 8 miliardów”, której koordynatorem na terenie gminy Brwinów jest radny Zbigniew Kurządkowski, składali podpisy pod projektem ustawy zwiększającej dochody samorządów.

Mieszkańcy Krosny narzekali na zniszczoną nawierzchnię dróg i pojawiające się ciężkie samochody: zgłaszali konieczność wprowadzenia ograniczenia tonażu i skarżyli się na hałas dobiegający od strony autostrady. W tej ostatniej kwestii burmistrz Arkadiusz Kosiński przekazał informację o badaniach, które raz do roku będzie zlecać Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jeśli zostanie wykazane przekroczenie norm hałasu, zarządca autostrady będzie przedłużał ciąg ekranów. Fundusz sołecki na 2013 r. został przeznaczony na poprawę stanu dróg gminnych. Mieszkańcy pytali też o możliwość budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponieważ Krosna jest bardzo rozległą miejscowością,  a nie wszyscy mieszkańcy są zainteresowani przyłączeniem do sieci, to ewentualna decyzja o budowie wodociągów zapadnie na podstawie ankiety, którą przeprowadzi sołtys Krosny Jarosław Wiśniewski. Gmina Brwinów zaangażowała się w ustalenie kwestii własności jednej z dróg biegnących przez Krosnę: po komunalizacji gruntu droga zostanie wyrównana. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że w tym rejonie rośnie niebezpieczny dla ludzi, powodujący oparzenia skóry barszcz Sosnowskiego.

W Falęcinie fundusz sołecki był przeznaczany dotychczas na wycieczki integracyjne: mieszkańcy zwiedzili na początku roku targi Polagra w Poznaniu, w planach jest jeszcze wyjazd do Krakowa. Na rok 2013 pojawiła się propozycja wykorzystania funduszu na budowę oświetlenia ulicznego w Falęcinie, wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej do Milanówka. Sołtys Tadeusz Gosk reprezentuje sołectwo obejmujące Falęcin i Grudów, dlatego na spotkaniu pojawiły się tematy dotyczące obu miejscowości: wycinanie krzewów w pasie drogowym, uzupełnienie oznakowania terenu zabudowanego oraz ustawienie wiaty przystankowej w Grudowie.

O ile w przypadku Falęcina już trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o tyle Czubin i Biskupice nie mogą liczyć na szybkie uchwalenie planów dla swoich miejscowości. Burmistrz Arkadiusz Kosiński wyjaśniał, że w tej chwili priorytetem jest uchwalenie planu miejscowego dla Brwinowa – dopiero wówczas będą podejmowane kolejne prace planistyczne. Plan dla Brwinowa został rozpoczęty jeszcze za czasów burmistrza Nowickiego, a w trakcie dwóch kadencji burmistrza Guzika – był prowadzony dalej, a potem odłożony.

Na spotkaniu w Czubinie sołtys Aldona Górniak przedstawiła wnioski do budżetu.  – Są to potrzebne sprawy – przyznał burmistrz Arkadiusz Kosiński – ale nie na miarę możliwości gminy. Największą inwestycją planowaną w Czubinie będzie chodnik prowadzący do Rokitna. Został przygotowany projekt i trwają rozmowy na temat pozyskania gruntu pod ciąg rowerowo-pieszy o szerokości 3 metrów. Budowa mogłaby się rozpocząć w przyszłym roku. Mieszkańców Czubina interesował temat Kolei Dużych Prędkości: linia kolejowa ma przejść przez ich pola. Dzisiaj KDP jest na etapie prac koncepcyjnych, następnym krokiem będzie projektowanie, a budowa ma rozpocząć się w 2030 r. W trakcie spotkania mieszkańcy zgłaszali problemy: potrzeby remontowe budynków komunalnych, zagrożenie powodowane przez suche gałęzie nad drogą i krzaki ograniczające widoczność. Dziękowano za zmiany wprowadzone na początku 2012 r. w gminnej komunikacji autobusowej: zwiększenie częstotliwości i kursów i dowóz dzieci do szkoły transportem publicznym służą wszystkim mieszkańcom. Na zebraniu została też podjęta decyzja o przeznaczeniu funduszu sołeckiego. – Mamy za dużo potrzeb inwestycyjnych, by przeznaczać nasz fundusz na zabawę – zapowiedziała sołtys Aldona Górniak.  Mieszkańcy postanowili, że te środki dofinansują budowę oświetlenia od mostu w kierunku Biskupic.

W Biskupicach fundusz sołecki już od kilku lat pomaga w urządzaniu strażnicy OSP: zakupiono m.in. kosiarkę i materiały do remontu dachu.  W 2013 r. zostanie zakupione wyposażenie sali i kuchni oraz materiały do wykonania chodnika przy budynku OSP. – A może trochę przedłużyć ten chodnik? Do Brwinowa to będą tylko 4 kilometry – zażartował jeden z mieszkańców, jednak sołtys Biskupic Elżbieta Dolota, która jest skarbnikiem gminy Brwinów, bardzo dobrze zna stan finansów samorządu. Na taką inwestycję nie ma szans w najbliższej perspektywie. Jeśli chodzi o utrzymanie budynku OSP, który służy całej społeczności Biskupic, strażacy bardzo wiele prac wykonują społecznie. Efekt ich tegorocznej pracy można było podziwiać podczas spotkania odbywającego się w wyremontowanej sali. Burmistrz Arkadiusz Kosiński chwalił strażaków z Biskupic za takie zaangażowanie oraz za bardzo dobre wyniki uzyskane na powiatowych zawodach strażackich: drużyny męska i żeńska wróciły z pucharami za zajęcie I i II miejsca. Mieszkańcy Biskupic z zadowoleniem mówili o oczyszczaniu rowów melioracyjnych wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 720. Wskazywali miejsce, gdzie jeszcze potrzebny byłby przepust. W ubiegłym roku Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadził prace w Biskupicach, teraz ekipy widać wzdłuż ul. Biskupickiej w Brwinowie.