Na spotkaniach z mieszkańcami Milęcina i Kotowic pojawiały się wspólne tematy: m.in. stan gminnych dróg i funkcjonowanie spółki wodnej. Mieszkańcy po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi swojego sołectwa, interesowali się też sprawami gminy: pytali o nowy system odbioru odpadów oraz inwestycje w innych częściach gminy.Spotkania burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami Milęcina i Kotowic rozpoczęły się od omówienia założeń akcji „Stawka większa niż 8 mld”. Radny Zbigniew Kurządkowski rozdał ulotki informacyjne oraz zbierał podpisy poparcia. W obu sołectwach 19 września 2012 r., przegłosowano przeznaczenie funduszu sołeckiego: W Milęcinie w 2013 r. zaprojektowanie będzie dodatkowe oświetlenie, a w Kotowicach fundusz sołecki będzie przeznaczony na poprawę stanu dróg gminnych. Sołtysi Jacek Panek i Anna Stachlewska opowiedzieli o inwestycjach prowadzonych w sołectwach.

Milęcin

W Milęcinie rozpoczął się remont drogi powiatowej „na górkach”. We wrześniu sołtys Panek złożył wnioski inwestycyjne, w których zawarł uzupełnienie oświetlenia, pielęgnację rowów, wycinkę krzewów z pasa drogowego oraz utwardzenie drogi powiatowej nr 1444. Sołtys pochwalił aktywnych mieszkańców, zaangażowanych np. w przygotowanie koszy dożynkowych oraz udział w turnieju sołectw na Orliku.
W pytaniach mieszkańców pojawiła się kwestia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, nierozwiązanych od lat problemów własności dróg oraz temat przebiegu przez gminę Kolei Dużych Prędkości. W tej ostatniej sprawie gmina jest pytana o opinię. Nie są to jednak uzgodnienia, na które miałaby realny wpływ i co mogłyby np. wstrzymać inwestycję. W planach rządowych budowa KDP została przesunięta na 2030 rok. W przesłanej przez Urząd Gminy opinii postulowano budowę przejazdów pod torami również w drogach powiatowych, a nawet gminnych, a nie jak zakładała pierwotna koncepcja – wyłącznie wojewódzkich.
Mieszkańców interesowała kondycja finansowa gminy, jej dochody i poziom zadłużenia. Burmistrz Kosiński tłumaczył, że zadłużenie w przyszłym roku znacznie wzrośnie ze względu na realizację projektu „Czyste życie”. Nie przekroczy jednak dopuszczalnego poziomu. Wskazał również projekty unijne, obok „Czystego życia”, na które udało się pozyskać duże dofinansowanie. W tym roku gmina pozyskała już ok. 3 mln zł – m.in. na pielęgnację pomników przyrody i zakup budynku z lokalami socjalnymi w Mosznie.
Toczyły się również rozmowy o bezpieczeństwie: gmina zakupiła w 2012 roku radar, który przekazała do dyspozycji brwinowskiej policji. Wiadomość o nowym radarze dość szybko się rozeszła, w konsekwencji czego kierowcy coraz częściej zdejmują nogę z gazu.
Mieszkańcy Milęcina żywo zainteresowali się nowymi zasadami odbioru odpadów, które będą obowiązywać w całej Polsce od przyszłego roku. W Brwinowie planowane jest odbieranie posegregowanych odpadów w trzech typach worków. Bioodpady, surowce wtórne oraz śmieci zmieszane będą odbierane z częstotliwością około dwóch tygodni. Obecnie gmina finansuje odbiór leków oraz zgłoszonych wcześniej odpadów wielkogabarytowych. O ten temat zapytano również na spotkaniu w Kotowicach.

 Kotowice

Sołtys Anna Stachlewska pod koniec 2011 r. złożyła wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu. Burmistrz Kosiński zwrócił uwagę na to, że opracowanie nowego studium trwa zazwyczaj kilka lat, jest niezwykle pracochłonne, a przy tym spowolnia uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego. Obecnie priorytetem w gminie jest uchwalenie planu miejscowego dla Brwinowa. Gdy uda się to zrobić, będzie można z powodzeniem zająć się kolejnymi pracami planistycznymi – mówił burmistrz. Przy uchwalaniu studium należy liczyć się z wpływającymi wnioskami i uwagami, których może być nawet kilkaset. Miejscowymi planami zagospodarowania pokryte jest ok. 40% gminy.
Wniosek do budżetu, który sołtys Stachlewska złożyła we wrześniu br.obejmuje poprawę stanu dróg gminnych, wybudowanie chodnika lub ścieżki rowerowej do Brwinowa, częstsze sprzątanie, wycinanie drzew, odtworzenie drogi łączącej Kotowice z Biskupicami, ustawienie tablicy informacyjnej w starej części wsi.
Potrzeb jest wiele, ale to, co się dzieje w gminie pośrednio wpływa także na Kotowice: mieszkańcy sołectwa korzystają z dofinansowywanej przez gminę komunikacji, za dwa lata ich dzieci pójdą do nowego przedszkola w Brwinowie, a starsze już teraz mogą uczęszczać na zajęcia dodatkowe w szkołach, które finansowane są ze środków unijnych. Burmistrz podkreślał, że największą inwestycją jest obecnie „Czyste życie”, a przyszłoroczny budżet będzie najtrudniejszy ze względu na wysiłek finansowy wkładany w budowę kanalizacji. Prowadzone prace kanalizacyjne muszą być jednak  traktowane priorytetowo, bo brak kanalizacji powodowałby w przyszłości nakładanie na gminę wysokich kar.
Przy pytaniach o wycinkę drzew burmistrz Kosiński podkreślił dobrą współpracę z powiatem pruszkowskim i MZDW. Dzieki zawartemu porozumieniu gmina interwencyjnie może prowadzić prace w pasie dróg nie będących jej własnością. Wycinki prowadzone są zwłaszcza przy skrzyżowaniach, aby zapewnić bezpieczny i bezkolizyjne poruszanie się w ich rejonie.   
Zarówno mieszkańcy Milęcina, jak i Kotowic interesowali się nie tylko inwestycjami realizowanymi w sołectwach, ale także w innych częściach gminy.