Z myślą o najuboższych mieszkańcach gminy Brwinów, których nie będzie stać na wnoszenie opłaty śmieciowej, został przygotowany program osłonowy.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński złożył projekt uchwały do Rady Miejskiej. Na sesji, która odbyła się 10 czerwca 2013 r. radni poparli ten pomysł. Osoby, których nie będzie stać na zapłatę jakiejkolwiek opłaty za odbiór śmieci, mogą liczyć na pomoc gminy.

Program osłonowy wskazuje grupę beneficjentów: na pomoc finansową będą mogli liczyć mieszkańcy gminy Brwinów, korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej udzielanych przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie, segregujący odpady i spełniający kryteria dochodowe, o których jest mowa w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. Gmina Brwinów przejmie w całości obowiązek ponoszenia przez te osoby wydatków za odbiór śmieci.
Zestawienie osób uprawnionych do uzyskania pomocy z programu osłonowego, przygotowane przez Dyrektora ŚOPS, będzie przekazywane do Urzędu Gminy Brwinów w celu weryfikacji zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie pomocy z tymi, które wynikają ze złożonej uprzednio deklaracji. Dopiero po pozytywnej weryfikacji nastąpi przekazanie środków z ŚOPS na rachunek gminy Brwinów. Finansowanie programu osłonowego będzie odbywało się dotację celową, którą gmina Brwinów przekaże Środowiskowemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Z programu będzie mogła skorzystać znaczna część mieszkańców gminy. Jak wynika bowiem z danych ŚOPS w 2013 r., ze świadczeń z pomocy społecznej uzależnionych od spełniania kryterium dochodowego korzystało blisko 1000 osób, co stanowi około 4% mieszkańców gminy. Najczęstszymi przyczynami uzasadniającymi udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, a co za tym idzie i z proponowanego programu osłonowego, są bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba.
 
Na kolejnej czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Brwinowie będzie podejmowana uchwała w sprawie obniżenia stawek opłat za śmieci dla wszystkich mieszkańców.