Ławnicy są niezawodowymi członkami składów orzekających i stanowią tzw. czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. Do 9 marca 2012 r. można zgłaszać kandydatów na ławników: ich wyboru dokona Rada Miejska w Brwinowie.

W ubiegłym roku Rada Miejska wybrała już na czteroletnią kadencję 6 ławników z terenu naszej gminy. Potrzeba jeszcze dwóch ławników: po jednej osobie do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz.U. z 2011r. Nr 109, poz.627) ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Udział w rozprawach nie przekracza zwykle dwunastu dni w ciągu roku, a za czas wykonywania czynności w sądzie ławnik otrzymuje rekompensatę pieniężną.  Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych lub co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.
Kandydatury należy zgłaszać w terminie do 9 marca 2012 r. w Biurze Rady Miejskiej w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 6.

Dokumenty do pobrania:

1. Druk listy popierającej
2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
3. Oświadczenie na ławnika
4. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
5. Oświadczenie o nieodebraniu władzy rodzicielskiej

Więcej informacji na temat wyborów ławników w Brwinowie: Biuro Rady Miejskiej w Brwinowie,
tel. 22 738 26 50.

http://brwinow.bipst.pl/index.php?grupa=40766