Na sesji w dniu 27 marca 2012 r. Rada Miejska uchwaliła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2012”. Na działania związane z jego realizacją gmina planuje wydać w tym roku 208 tys. zł.
 

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Wśród działań, jakie podejmuje gmina Brwinów jest m.in.: odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, pomoc w utrzymaniu adoptowanych psów, dokarmianie wolno żyjących kotów, a także edukacja mieszkańców w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów i kotów oraz promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt.

Nowością jest chipowanie psów, które stało się obowiązkowe. Podobnie jak w ubiegłym roku jest ono bezpłatne, finansowane w 100% z budżetu gminy.

W 2012 roku zwierzęta znalezione na terenie naszej gminy trafiają do schroniska w Jabłonnie, które jako jedyne zgłosiło się do przetargu na zapewnienie opieki weterynaryjnej wraz z miejscem w schronisku. Dla wolno żyjących kotów wolontariusze otrzymują karmę, a osobom adoptującym psa, po okazaniu umowy adopcyjnej, gmina może pokryć zakup karmy do wysokości opłaty od posiadania psa.

W ramach Programu gmina prowadzić będzie działania edukacyjne m.in.: poprzez ulotki, plakaty, rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy, organizowanie konkursów oraz wsparcie organizacji zajęć edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie gminy Brwinów.