„Plan odnowy miejscowości Biskupice na lata 2014-2020” to dokument strategiczny, pomocny przy ubieganiu się o dofinansowania z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Biskupice są kolejnym sołectwem, które chce pozyskiwać środki na działalność lokalną.
 

Brwinowscy radni na sesji 24 marca 2014 r. przyjęli „Plan odnowy miejscowości Biskupice na lata 2014-2020”. Jego autorkami są panie: sołtys Elzbieta Dolota oraz mieszkanka Biskupic Magdalena Matusiak. To już kolejny, po Owczarni, Otrębusach, Parzniewie i Żółwinie taki dokument, mający na celu rozwój wsi oraz poprawę warunków i jakości życia mieszkańców. Opracowany dokument zawiera m.in. charakterystykę miejscowości, jej historię, analizę zasobów, określenie mocnych i słabych stron, planowane kierunki rozwoju wraz z kluczowymi dla wsi zadaniami w sferze społeczno-gospodarczej.

Główne zadanie, jakie postawili sobie mieszkańcy, to zagospodarowanie terenu wokół budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, który znajduje się w centrum wsi i jest miejscem spotkań mieszkańców. Dzięki ich zaangażowaniu sam budynek został gruntownie zmodernizowany. Teraz czas na teren wokół: w planach jest m.in. ogrodzenie terenu OSP, budowa placu zabaw, miejsc postojowych, garażu.

Ponadto plan zakłada budowę chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 720, rozbudowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji sanitarnej. Wszystkie te działania mają służyć rozwojowi miejscowości, integracji lokalnej społeczności, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz poprawie bezpieczeństwa.

Dzięki pozyskanym dotacjom unijnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013na terenie gminy Brwinów powstała świetlica w Owczarni, kompleks boisk Orlik w Żółwinie, boisko w Parzniewie. W Otrębusach wybudowano chodnik w ul. Przejazdowej, a pałacyk Toeplitza zyskał nową elewację.

Plan odnowy Biskupic [PDF]