Zbliża się termin dokonywania pierwszej płatności za odbiór odpadów komunalnych według nowego systemu. Opłata została obniżona (aktualne stawki miesięczne od osoby to 9,40 zł za odpady segregowane oraz 18,80 zł za zmieszane): należy więc złożyć nową deklarację i wpłacić pieniądze na konto gminy Brwinów do 15 września 2013 r.
Po przeliczeniu stawek na podstawie wybranych w przetargu nieograniczonym najkorzystniejszych ofert w gminie Brwinów została zmniejszona opłata za odbiór odpadów komunalnych. Rada Miejska w Brwinowie podjęła w tej sprawie uchwałę nr XLII.425.2013, która weszła w życie 17 sierpnia 2013 r. (14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego). Niestety, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każda zmiana wysokości opłaty powoduje konieczność złożenia przez wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości zabudowanych aktualizacji deklaracji.
Nowe deklaracje o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych będą podstawą do obliczenia wysokości opłaty. Druki deklaracji będą roznoszone do skrzynek pocztowych, ale już teraz są dostępne w Urzędzie Gminy Brwinów oraz na stronie internetowej www.eko.brwinow.pl.

Obowiązujące obecnie stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynoszą:
- w przypadku segregowania odpadów 9,40 zł od osoby za miesiąc,
- w przypadku niesegregowania odpadów 18,80 zł od osoby za miesiąc.
Pierwszej płatności za okres od 1 lipca do 30 września należy dokonać bez wezwania do dnia 15 września 2013 r. na konto:
79 9291 0001 0097 6738 2000 0010
Gmina Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów
z dopiskiem: opłata za obiór odpadów z nieruchomości ul. .............. w ..................

Można to uczynić przelewem internetowym, za pośrednictwem banku, poczty lub w kasie Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12.
Kolejne terminy płatności przypadać będą 15 grudnia 2013 r., 15 marca 2014 r. i 15 czerwca 2014 r. itd. Podobnie jak przy pierwszej płatności Urząd Gminy Brwinów nie będzie wystawiać i przesyłać faktur. Planowane jest natomiast utworzenie indywidualnych kont bankowych do uiszczania opłat za odbiór śmieci (podobnie jak odbywa się to w rozliczeniach z dostawcami energii elektrycznej, gazu itp.). Z tego powodu warto jak najszybciej złożyć nową deklarację.