Fundacja Toto Animo złożyła ofertę w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącą organizacji zajęć wakacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Składając swoją ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert, Fundacja Toto Animo stara się o tzw. mały grant. Taką możliwość pozyskiwania pieniędzy na realizowanie zadań publicznych daje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi można zgłaszać do 6 czerwca 2012 r. na adres e-mail: promocja{at}brwinow.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Grodziskiej 12.

skan oferty [PDF]

znaki {at} w adresie poczty elektornicznej należy zamienić na @